Aktualności

Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku

Data publikacji 07.10.2021

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec podpisał porozumienie z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Markiem Chibowskim w sprawie współpracy w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

Dbanie o środowisko naturalne to ważne zadanie dla wszystkich – dla każdego z osobna i dla każdej instytucji. Współdziałając możemy zrobić więcej, lepiej i szybciej. Temu służy też porozumienie podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu i Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec - Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu spotkał się z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Markiem Chibowskim. Okazją do tego, było podpisanie porozumienia o współpracy. Deklaracja zakłada współdziałanie w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku, a także naruszeń prawa z obszaru ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Mazowiecka komenda jest kolejną z komend wojewódzkich w kraju, która podpisała taką deklarację, będącą konsekwencją porozumienia podpisanego w 2021 roku przez Komendę Główną Policji z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dzięki niemu uregulowany został zakres współpracy i wymiany informacji pomiędzy Policją a GIOŚ. Z uwagi na utworzenie w 2021 roku Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ, który został wyposażony w uprawnienia do ścigania przestępstw godzących w szeroko rozumiane środowisko naturalne, Generalny Inspektor Ochrony Środowiska stał się dla Policji naturalnym partnerem w procesie zwalczania przestępczości środowiskowej czyniąc tym samym wysoce zasadnym uregulowanie zasad współpracy w postaci porozumienia.

Do najważniejszych obszarów w zakresie wzajemnej współpracy należą:

  • zwalczanie przestępczości środowiskowej poprzez wzajemną wymianę informacji w toku prowadzonych własnych działań wykrywczych,

  • organizowanie krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć angażujących obok Policji i GIOŚ także inne służby i instytucje w przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej,

  • organizowanie szkoleń i multidyscyplinarnych warsztatów dla koordynatorów krajowych i regionalnych odpowiedzialnych za koordynację działań,

  • zwalczanie wykroczeń w obszarze ochrony środowiska,

  • działania prewencyjno – kontrolne czy współdziałanie w zakresie koordynacji wykonywania priorytetów Europolu oraz Interpolu z tego obszaru.

Policja podejmuje szereg inicjatyw przeciwdziałających przestępstwom występującym zarówno w sferze ogólnego dobra prawem chronionym jakim jest naturalne środowisko fauny i flory, jak też przestępstwom i wykroczeniom popełnianym w szarej strefie gospodarowania odpadami i gospodarowania naturalnymi zasobami.

Powrót na górę strony