Agronauci - Fundusze UE - Policja Mazowiecka

Fundusze UE

Agronauci

Data publikacji 20.03.2017

Pod mitologiczną nazwą Argonautów kryje się de facto nazwa Projektu, który jest realizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program służy promocji i wzmacnianiu współpracy międzynarodowej oraz identyfikacji dobrych praktyk w funkcjonowaniu administracji publicznej. Głównym celem projektu jest przeniesienie najbardziej efektywnych rozwiązań w dziedzinie organizacji, administracji, finansowania, zarządzania do polityk publicznych.

 Realizacja polega na umożliwieniu bezpośrednim uczestnikom Programu udziału w krótkich, zagranicznych wizytach studyjnych lub „job shadowing” w instytucjach partnerskich (organizacjach przyjmujących) i ich zapoznanie się z rozwiązaniami zarządczymi stosowanymi w innych krajach Unii Europejskiej.

I właśnie projekt, który złożyłam pt. „Nowa perspektywa funduszy unijnych, nowe wyzwania– przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną, a tym samym uzyskał dofinansowanie na tygodniową wizytę do Federalnej Policji Belgijskiej w Dyrekcji ds. Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Unijnych w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk przy implementacji projektów europejskich zwłaszcza z komponentem międzynarodowym. Celami pośrednimi wizyty były: zdobycie wiedzy na temat zarządzania zespołem projektowym, jak również poznanie praktycznych rozwiązań przy realizacji dużych projektów szkoleniowych.

Poza wspomnianą Dyrekcją ds. Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Unijnych, Program zawierał również wizytację Centralnego Dyrektoriatu ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (Jednostka ds. Zwalczania Terroru i kluczowy projekt COPPRA belgijskiej Policji), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – (prezentacja Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji i Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego) oraz DRF – Centralny Dyrektoriat Finansowy.

Należy podkreślić, iż zgodnie z generalną strategią pozyskiwania funduszy unijnych
w Federalnej Policji:

"Pozyskiwanie funduszy europejskich nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do osiągnięcia priorytetowych projektów belgijskiej zintegrowanej Policji, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom. Jest także punktem wyjścia w kwestii przygotowania wniosków aplikacyjnych funduszy europejskich.”

Niewątpliwie, Federalna Policja Belgijska posiada niezwykle bogate doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, zwłaszcza z komponentem międzynarodowym. Począwszy od roku 2014 złożyła 17 wniosków aplikacyjnych na ogólna kwotę 9.628.136 euro, w tym wartość dofinansowania 7.914.348 euro, będąc jednocześnie partnerem w 38 innych współfinansowanych ze środków ISEC, CIPS, RF, ISF-Police (Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego-Policja), ISF Borders (Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Granice), AMIF (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji), Justice Programme, FP7, Horyzont 2020 na kwotę opiewającą na 3.177.809 euro.

Ponadto, Dyrekcja Międzynarodowej Współpracy Policji posiada duże doświadczenie
w realizacji wizyt studyjnych, goszcząc średnio 30 delegacji zagranicznych w ciągu roku
z innych krajów Unii Europejskiej, jak również trzeciego świata.

Bezsprzecznie, czynnikiem sprzyjającym, jest położenie geopolityczne brukselskiej Policji, ale także duże zaangażowanie i profesjonalne podejście osób aplikujących, a następnie koordynatorów poszczególnych projektów.

W trakcie wizyty studyjnej w Federalnej Policji Belgijskiej w Dyrekcji ds. Współpracy Międzynarodowej miałam możliwość zapoznania się zarówno ze strukturą, jak i sposobem funkcjonowania belgijskiej Policji, jak również CGI wizytowanego Dyrektoriatu, ale przede wszystkim ze sposobem aplikowania, implementowania i zarządzania projektami pozyskanymi z funduszy unijnych.

Do dobrych praktyk stosowanych przez policję belgijską należy opracowywanie na początku każdego roku analizy możliwości aplikacyjnych w ramach środków zewnętrznych. Analiza taka zawiera najważniejsze informacje dotyczące danego programu, źródła finansowania, katalog możliwych do zrealizowania działań, które mogą być dofinansowane w ramach projektu, wstępne wskazanie potencjalnych wydziałów, które mogą realizować projekt.

Powyższa analiza możliwości aplikacyjnych jest bardzo ważnym etapem w procesie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej. Polega ona na skonfrontowaniu koncepcji projektu
i sytuacji wnioskodawcy- Federalnej Policji Belgijskiej z wymaganiami dostępnych programów operacyjnych. Etap ten pozwala na prawidłowe przygotowanie założeń projektowych, tak aby uniknąć problemów w trakcie opracowywania wniosku aplikacyjnego oraz późniejszej realizacji samego projektu.

Implementacja dobrej praktyki brukselskiej Policji w postaci Analizy możliwości aplikacyjnych na grunt Mazowieckiej Policji, pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się do danego konkursu pod względem merytorycznym, wskaże kierunek działań dla poszczególnych wydziałów i przyczyni się w sposób wymierny do optymalizacji pozyskanych środków unijnych.

Ponadto belgijska komórka zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych jest
w trakcie opracowywanie Kompendium wiedzy dla koordynatorów projektów, która ma zawierać najważniejsze zasady i wskazówki dotyczące prawidłowej realizacji projektów UE. Bowiem należy podkreślić, że korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści, ale także wiąże się z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować dane przedsięwzięcie czy to szkoleniowe czy inwestycyjne zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów, procedury zamówień publicznych i prawidłowo go rozliczyć.

Jedną z największych wartości dodanych wizyty studyjnej w Federalnej Policji Belgijskiej, poza oczywiście multiplikacją wiedzy, są nawiązane kontakty. Zacieśnienie współpracy
z belgijskim Partnerem zaowocowało w postaci przyjęcia zaproszenia przez generalnego komisarza p. Bertranda Vols’a – Naczelnika Wydziału dw. z Korupcją Federalnej Policji
w Brukseli na Seminarium, które zostało realizowane w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – walka z korupcją – doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza”( 15-18.11.2016r. w Warszawie).

 

Last but not least…

Wszystkie osoby które chciałaby wziąć udział w podobnej wizycie studyjnej, do czego gorąco zachęcam, informuję, iż na stronie projektowej Argonautów http://argonauci.ksap.gov.pl/ trwają obecnie kolejne nabory. Oczywiście, trzeba spełnić kilka warunków, jednym z nich, jest posiadanie udokumentowanej znajomości języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub innego wymaganego przez instytucję przyjmującą) przynajmniej na poziomie B2 (w mowie i w piśmie); w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość Krajowa Szkoła Administracji Publicznej dokona weryfikacji znajomości języka obcego; a także znalezienie Partnera - instytucjami przyjmującymi mogą być urzędy administracji publicznej w krajach Unii Europejskiej, których zadania korespondują
z zadaniami realizowanymi przez instytucje wysyłające z Polski lub realizują dobre praktyki
w zarządzaniu. Wszakże, cytując Marcela Proust’a „Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu”.

W przypadku jakichkolwiek pytań, chętnie służę Państwu wsparciem i pomocą! (tel. 701 26 18).

 

Oprac. Bernadetta Szaran – specjalista Zespołu Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu


 

Powrót na górę strony