Bezpieczeństwo ekonomiczne

Regulamin konkursu edukacyjnego

Data publikacji 28.12.2020

Regulamin konkursu edukacyjnego

dla młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta

„e-zakupy”

 

 

§ 1. PROJEKT

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym w projekcie Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta na rynku, zwanym dalej Projektem.
 2. Projekt jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu (zwaną dalej KWP) wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 3. Celem głównym Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku poprzez wzrost wiedzy i świadomości zagrożeń związanych z obrotem pieniędzmi (w tym pieniądzem elektronicznym) oraz uczestnictwem w transakcjach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ryzyka przestępstw internetowych.


§ 2. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/57, 26-600 Radom, zwany dalej Organizatorem.

 

§ 3. CELE

Konkurs realizuje następujące cele:

 1. Propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie ekonomicznym wśród dzieci i młodzieży jako konsumentów na rynku dóbr i usług (ocena autentyczności banknotów i monet, zagrożenia w transakcjach handlowych tradycyjnych i on-line, ryzyko udostępniania danych w sieci itd.).
 2. Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu  technik plastycznych.
 3. Zachęcanie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz próby własnej interpretacji w tematyce konkursowej.

 

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów placówek oświatowych i wychowawczych w Radomiu i powiecie radomskim.
 2. Praca konkursowa (komiks) musi być wykonana tylko przez jedną osobę (praca wykonana przez więcej niż jednego autora będzie dyskwalifikowana).
 3. Jeden autor może zgłosić więcej niż jedną pracę plastyczną (komiks).
 4. Autor może pracować nad komiksem samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna/nauczyciela w placówce oświatowej/wychowawczej.

§ 5. TEMATY KONKURSU

Tematy prac plastycznych (komiksów) mają dotyczyć zagrożeń związanych z zakupami i płatnościami w sieci lub w szerszym kontekście mogą odnosić się również do wielu innych zachowań z nimi wiązanych, np.: zagrożeń związanych z obecnością dzieci w cyberprzestrzeni (wyłudzenia pieniędzy, kradzież danych, zakupy nieletnich itp.) oraz bezpieczeństwa tożsamości konsumenta w sieci i zagrożeń transakcji handlowych on-line.

 

§ 6. PRACA KONKURSOWA

 1. Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny i ciekawy sposób w formie komiksu przedstawić treść  tematu konkursu.
 2. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej technice plastycznej zachowując formę krótkiego komiksu (obowiązkowe wymogi techniczne: jedna strona formatu A3, orientacja pozioma).
 3. Zgłoszona do konkursu praca plastyczna musi stanowić oryginalną twórczość osoby  biorącej udział w konkursie, wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, zgodna z tematyką i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
 4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne oraz przekaz merytoryczny związany z tematyką konkursu.
 5. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz zgadza się na wykorzystanie pracy plastycznej w celach promocji konkursu (poprzez umieszczenie na stronie organizatora lub stronie konkursu) oraz wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie w celach edukacyjnych na wszystkich polach eksploatacji.
 6. Karta zgłoszeniowa dołączona jest do Regulaminu konkursu.

 

§ 7. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniami muszą być dostarczone do Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu do dnia 12 października 2018 r. do godz. 15:00.
 2. Pracę konkursową może zgłosić dyrektor szkoły lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel opiekujący się uczniami.
 3. Uczestnicy konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez np. umieszczanie ich w Internecie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu.

 

§ 8. PRACA KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa wyłoni najbardziej oryginalne i ciekawe prace plastyczne (komiksy), poruszające problematykę tzw. „e-zakupów”, widzianą oczami młodego pokolenia, uwzględniając przy ocenie również wiek autora.
 3. Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane zróżnicowanymi wartościowo nagrodami rzeczowymi.
 4. Komisja konkursowa przyzna również wyróżnienia najciekawszym pracom, które nie uzyskały nagrody.
 5. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac dostaną dyplomy konkursowe.
 6. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
 7. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, zostaną zdyskwalifikowane.
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje komisja konkursowa.

 

§ 9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 14 dni od dnia zamknięcia naboru prac konkursowych.
 2. Wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się podczas finału konkursu, zorganizowanego w siedzibie Organizatora przy ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu
  w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku.
 3. Wyniki konkursu wraz ze zwycięskimi i wyróżnionymi pracami zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
 4. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji zs. w Radomiu tel. 048 345 22 09.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku, uchylając Regulamin z dnia 30 kwietnia 2018 roku.

 

Do pobrania:

>> REGULAMIN KONKURSU <<

>> KARTA ZGŁOSZENIOWA PRACY KONKURSOWEJ <<

 

Powrót na górę strony