Bezpieczeństwo Schengen

Seminarium dot. „Sposobów prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania dowodów w prowadzonych postępowaniach (...)"

Data publikacji 08.11.2016

Seminarium dot. „Sposobów prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania dowodów w prowadzonych postępowaniach (...)" W dniach 11-14.10.2016r. w Hotelu Holiday Park w Warszawie odbyło się trzecie seminarium dotyczące „Sposobów prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania dowodów w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, a w szczególności na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej na terenie garnizonu mazowieckiego” zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza”.

Seminarium zrealizowane zostało w ramach norweskiego mechanizmu finansowego. Jest to bezzwrotna pomoc finansowa przyznana przez kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA – Norwegię, Islandię i Liechtenstein dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Całość projektu realizowana przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP zs. w Radomiu składa się z czterech paneli. Trzeci z nich przeznaczony był dla funkcjonariuszy zajmujących się m.in. sprawami o charakterze korupcyjnym i ich przełożonych z garnizonu mazowieckiego właściwego dla działania Prokuratury Okręgowej w Płocku. Wśród uczestników byli przedstawiciele Wydziału dw. z Korupcją oraz Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji. Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu reprezentowali przedstawiciele Wydziałów: dw. z Korupcją, dw. z Przestępczością Gospodarczą, Kryminalnego, dw. z Cyberprzestępczością, Wywiadu Kryminalnego oraz Laboratorium Kryminalistycznego. Ponadto w seminarium brali udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, Komendy Powiatowej Policji w Mławie, Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie i Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

W imieniu organizatora seminarium otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Kamil Borkowski. Komendant przywitał uczestników szkolenia, przedstawił ideę przyświecającą projektowi oraz życzył wszystkim zebranym zdobycia nowych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w prowadzonych sprawach o charakterze korupcyjnym. Następnie przekazał głos prelegentom.

Występujący prelegenci omówili następujące tematy:

- prokuratorzy prokuratury Okręgowej w Płocku:

Handel Ludźmi – aspekt prawny i faktyczny. Transgraniczny charakter przestępczości związanej z handlem ludźmi,

Uprawnienia i obowiązki prokuratora i funkcjonariuszy policji
w postępowaniu przygotowawczym – modyfikacje wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.04.2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,

Przestępstwa Podatkowe – kontrowersje prawne i problemy dowodowe
w zakresie zwalczania przestępstw dotyczących podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług VAT,

Zabezpieczenie majątkowe i tymczasowe zajęcie mienia. Przesłanki prawne i faktyczne,

- funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją Biura Kryminalnego KGP:
Wykorzystywanie materiałów niejawnych do wykrycia i udowodnienia przestępstw
w szczególności przestępstw o charakterze korupcyjnym, Nowe rozwiązania prawne w aspekcie ułatwień i utrudnień w realizacji procesu wykrywczego,

- funkcjonariusze Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego KGP:

Praktyczne aspekty ustalania majątku podejrzanych, a w szczególności podejrzanych o korupcję

- Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu:

Zakres i sposoby ustaleń teleinformatycznych pomocnych w walce
z przestępczością w tym z przestępczością korupcyjną,

- Wydziału dw z Korupcją KWP zs. w Radomiu:

Korupcja w środowisku lekarskim na przykładzie zakończonej sprawy,

- Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu:

Poprawność sporządzania materiału porównawczego w postaci kart daktyloskopijnych, prawidłowe sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego,

- CLKP w Warszawie:

Funkcjonowanie i wykorzystanie baz danych DNA w Polsce

Po przedstawionych wystąpieniach prowadzona była dyskusja, w trakcie której prelegentom zadawano szereg pytań związanych z powstałymi wątpliwościami.

Seminarium zakończył z - ca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KWP zs. w Radomiu nadkom. Hieronim Seta, który podsumował spotkanie i podziękował uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział.

 

Opr. podinsp. Jacek Sieczkowski - ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP zs. w Radomiu

 

Szczegóły:

http://kwp.radom.pl/korupcja/aktualnosc,12,seminarium-dot-

Powrót na górę strony