Bezpieczeństwo Schengen

Międzynarodowe Seminarium na temat „Wzmocnienia efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych (...)”

Data publikacji 19.12.2016

Międzynarodowe Seminarium na temat „Wzmocnienia efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych (...)” W dniach 15-18 listopada 2016 roku w Hotelu Holiday Park w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące „Wzmocnienia efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej na terenie garnizonu mazowieckiego”, zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Było to już trzecie spotkanie i niestety – jak jednogłośnie stwierdzili jego uczestnicy – ostanie z tego cyklu. Wartość projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu wynosi 1 243 000 zł.

Całość projektu stanowiły trzy etapy, w trakcie których uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących przestępczości korupcyjnej. Dotychczasowe dwa spotkania miały miejsce odpowiednio w grudniu 2015 r. oraz w czerwcu 2016 r.

Tym razem wśród uczestników seminarium byli przedstawiciele Wydziału dw. z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komend wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Lublinie, Opolu, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Komendy Stołecznej Policji. Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu reprezentowali przedstawiciele wydziałów: dw. z Korupcją, dw. z Przestępczością Gospodarczą, Dochodzeniowo-Śledczego, Kontroli, Laboratorium Kryminalistycznego, Wywiadu Kryminalnego, Wydziału dw. z Cyberprzestępczością, Techniki Operacyjnej, Zespołu Funduszy Pomocowych, a także komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego. Ponadto w spotkaniu brali udział przedstawiciele Policji Belgijskiej, Litewskiej i Słowackiej.

Konferencję otworzył Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu nadkom. Daniel Grylak, który przywitał zebranych gości oraz przedstawił planowany przebieg szkolenia.

Na wstępie głos zabrała przedstawicielka Zespołu Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu, która przybliżyła uczestnikom seminarium, m.in.  założenia, genezę oraz mechanizm funkcjonowania projektu.

W dalszej kolejności swoje wystąpienia mieli przedstawiciele Wydziału do walki z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Wydziałów : dw. z Korupcją i Techniki Operacyjnej KWP zs. w Radomiu. Pierwszy dzień konferencji zakończyli goście zagraniczni, przedstawiając struktury organizacyjne, uwarunkowania prawne oraz praktyczne aspekty ścigania przestępczości korupcyjnej w Belgii, w Republice Litewskiej oraz Republice Słowackiej.

W kolejnym dniu konferencji przedstawiciele poszczególnych komend wojewódzkich Policji oraz komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego omawiali prowadzone przez siebie sprawy, dotyczące przestępczości korupcyjnej.

W ostatnim dniu spotkania przedstawiciele Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu dokonali podsumowania realizowanych przez swoje komórki seminariów w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza”.

Seminarium zakończyło uroczyste wręczenie certyfikatów i podziękowanie złożone przez Zastępcę Naczelnika Wydziału dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu nadkom. Daniela Grylaka, jego uczestnikom za przybycie oraz aktywny i konstruktywny udział.

Trochę szczegółów.

Przygotowanie wspomnianego cyklu konferencji to nad wyraz złożone przedsięwzięcie, wymagające długofalowych działań i zaangażowania sporej liczby osób – ludzi o odpowiednim doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznym. Począwszy od narodzenia idei zorganizowania tego typu spotkań, podjęcia wysiłków w kierunku zakwalifikowania do projektu i pozyskania odpowiednich funduszy na jego realizację, poprzez wybór miejsca (szereg procedur przetargowych), czasu, doborze prelegentów, adresatów, a także co równie istotne, odpowiednie wykorzystanie środków przeznaczonych na zakup sprzętu pomocnego w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej.

Pierwszy dzień Naszego spotkania zarezerwowany był na przyjazd, zakwaterowanie uczestników oraz wstępne omówienie jego przebiegu.

Drugi dzień seminarium rozpoczęło wystąpienie Pani Bernadetty Szaran z Zespołu Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu. Pani Bernadetta w bardzo ciekawy i merytoryczny sposób przedstawiła m.in. założenia projektu, jego genezę, a także syntetyczną charakterystykę funkcjonowania Policji, w tym jednostek garnizonu mazowieckiego. Szczegółowe omówienie struktur Policji, wyposażenia funkcjonariuszy, ich liczby, czy też m.in. całokształtu podejmowanych działań, pozwoliło w szczególności gościom zagranicznym, poznać specyfikę służby polskiej Policji.

Następnie przedstawiciele Wydziału dw. z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, podkomisarze Grzegorz Saller i Piotr Kowalski, omówili zagadnienie dotyczące pragmatyki zwalczania przestępczości korupcyjnej w świetle nowelizacji przepisów KPK, a także poruszyli tematykę prawnych regulacji kwestii odnoszącej się do pracy operacyjnej i wynikających stąd możliwości, zarówno Policji jak też innych instytucji/służb które w ramach swych ustawowych zadań mają zwalczanie przestępstw korupcyjnych.

Również, w trakcie drugiego dnia spotkania, głos zabrali przedstawiciele Wydziału do walki z Korupcją KWP zs. w Radomiu, nadkom. Wojciech Bednarski oraz podinsp. Michał Szadkowski, którzy przybliżyli zebranym, zagadnienia dotyczące struktury organizacyjnej i uwarunkowań prawnych zwalczania przestępczości korupcyjnej w Polsce. Prezentacja pozwoliła uczestnikom na przypomnienie/poznanie pewnej historii regulacji prawnych dotyczących korupcji (pierwsze wzmianki o korupcji pojawiły się w Mezopotamii ok. 2340 p.n.e.), a także struktury pionu do walki z korupcją jaki obowiązuje w Polskiej Policji, czy też norm prawa karnego materialnego regulujących odpowiedzialność za popełnianie czynów korupcyjnych.

W tym miejscu warto wspomnieć, iż podczas przedmiotowej prezentacji w dyskusji z przedstawicielami Policji Litewskiej dowiedzieliśmy się, iż na Litwie do katalogu przestępstw korupcyjnych jest zaliczanych mniej czynów niż ma to miejsce w Polsce, a ściślej mówiąc jedna norma odnosi się do kilku zachowań korupcyjnych. W Polskim prawie następuje pewne rozbicie czynów i utworzenie tzw. Lex specialis.

W drugim dniu, jako ostatni ze strony reprezentującej Polską Policję, głos zabrali przedstawiciele Wydziału Techniki Operacyjnej KWP zs. w Radomiu, na czele z Naczelnikiem Wydziału. Pan Naczelnik, z charakterystyczną dla siebie pasją i zamiłowaniem do realizowanych przez swój pion zadań, wprowadził uczestników szkolenia w zagadnienia techniki operacyjnej, w tym możliwości zastosowania technicznych środków wsparcia przy realizacji zadań operacyjnych. Uwagę słuchaczy zaabsorbował nie tylko fakt, iż stosowane przez ww. Wydział środki, narzędzia i metody pracy są nad wyraz ciekawe, ale również sam sposób przekazania informacji w tym zakresie – wzbudzający zainteresowanie, merytoryczny, podparty przykładami i szczegółowymi wyjaśnieniami trudniejszych kwestii.

W tym dniu spotkanie zakończyło się wystąpieniami przedstawicieli Federalnej Policji Belgijskiej, Komedy Głównej Policji w Wilnie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Preszowie. Pozwoliło to na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz promowanie najlepszych praktyk pomiędzy organami ścigania z Polski, Belgii, Litwy i Słowacji w zakresie zwalczania i zapobiegania korupcji, zapewnienia skutecznej konfiskaty mienia przestępczego oraz prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa finansowe na szkodę Unii Europejskiej.

Trzeci dzień spotkania należał do przedstawicieli poszczególnych komend wojewódzkich Policji oraz komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego, którzy omawiali prowadzone przez siebie sprawy. Omawianie spraw krok po kroku począwszy od uzyskania pierwszej informacji o przestępstwie, poprzez dokonywanie ustaleń,
a skończywszy na np. skierowaniu aktu oskarżenia, pozwoliło zebranym na nabycie wiedzy którą będzie można wykorzystać w walce z korupcją. Ten model szkolenia dał możliwość poznania przez jego uczestników, nowych modus operandi sprawców przestępstw korupcyjnych, kierunków prowadzenia czynności operacyjnych jak i procesowych, metod pozyskiwania źródeł dowodowych, czy też uniknięcia chociażby pewnych błędów, czy też wykonywania czynności de facto nie istotnych dla sprawy. Również w tej części, podczas poszczególnych prezentacji, następowała wymiana kontaktów na wypadek zaistnienia konieczności udzielenia niezbędnej pomocy w przypadku prowadzenia przez innych funkcjonariuszy podobnych spraw, ale i nie tylko.

Czwarty dzień seminarium, był niestety ostatnim dniem spotkania. Po dokonaniu podsumowania projektu, nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów oraz podziękowanie jego uczestnikom za udział.

Przeprowadzone szkolenia pozwoliły ich uczestnikom na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu zwalczania przestępczości korupcyjnej. Poznanie nowych metod działania sprawców, sposobów ujawniania i zabezpieczania źródeł dowodowych, korzystania z dostępnych narzędzi prawnych i technicznych niezbędnych w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej, daje funkcjonariuszom możliwość skuteczniejszego wykorzystywania posiadanego potencjału w realizacji swoich zadań.

Począwszy już od pierwszego szkolenia, które miało miejsce w grudniu 2015 r. uczestnicy mieli możliwość poznania różnych obszarów z którymi możemy się zetknąć prowadząc sprawy o czyny korupcyjne. Poznanie zasad funkcjonowania podmiotów zewnętrznych, agencji rządowych, instytucji państwowych i samorządowych, dało możliwość zrozumienia gdzie i w jakich przypadkach możemy zwracać się o pomoc i fachową, specjalistyczną wiedzę, ale także uzmysłowienie w których obszarach działania tych podmiotów może dochodzić do popełniania przestępstw, do walki z którymi nasz pion został powołany.

Kolejne – czerwcowe - spotkanie, zdominowały wystąpienia przedstawicieli organów ścigania - prokuratury i policji. Tu mieliśmy sposobność zapoznania się z regulacjami prawnymi zarówno prawa karnego materialnego, jak również procesowego w obszarach odnoszących się do działań antykorupcyjnych. Wystąpienia przedstawicieli KGP, WSPol czy też poszczególnych wydziałów KWP zs. w Radomiu, pozwoliły uczestnikom na poznanie możliwości technicznych (chociażby wystąpienia przedstawicieli WTO czy Wydz. dw.
z Cyberprzestępczością) jakimi dysponuje Policja, a także narzędzi prawnych dających możliwość zapobiegania, ujawniania czynów korupcyjnych i ustalania ich sprawców oraz odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw ( m.in. wystąpienia przedstawicieli KGP, WSPol oraz Wydz. dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu).

Bezsprzecznie, na podstawie zarówno poczynionych obserwacji, nadzorów, ale także rozmów z uczestnikami spotkania, możemy stwierdzić, iż decyzja o jego przeprowadzeniu była słuszna i w pełni zasadna. Spełniło ono dotychczas oczekiwania jakie założono, decydując się na przystąpienie do projektu.

 

Autor: nadkom. Wojciech Bednarski – ekspert Wydziału dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu

 

Szczegóły:

http://kwp.radom.pl/korupcja/aktualnosc,14,miedzynarodowe-seminarium-na-temat-

Powrót na górę strony