Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

Trivalent – warsztaty w Lizbonie.

Data publikacji 24.10.2019

W dniach 14-15 października 2019 r. w Lizbonie pod hasłem: Testowanie i walidacja Chatbota związane z nowym modelem współpracy między służbami mundurowymi, a społeczeństwem obywatelskim odbyły się Czwarte Warsztaty Robocze przedstawicieli służb mundurowych, w ramach projektu Trivalent.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich, głównie eksperci
ds. bezpieczeństwa, przedstawiciele służb mundurowych oraz naukowcy. Komendę Wojewódzką z siedzibą w Radomiu reprezentował nadkom. Adam Roguski z Wydziału Prewencji.

Warsztaty skoncentrowane były na ocenie wypracowanego modelu współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a społeczeństwem obywatelskim. Doświadczenia z Państw Partnerów Belgii, Włoch, Polski, Łotwy, Portugalii i Hiszpanii pozwoliły na identyfikację głównych trudności, jakie uniemożliwiają skuteczną współpracę służb ze społeczeństwem obywatelskim. Skupiono się również nad poradnikiem dla funkcjonariuszy, którego celem jest ułatwienie wczesnego rozpoznawania radykalizacji oraz nad tworzonym w ramach projektu cyfrowym narzędziem o nazwie Chatbot, służącym wczesnemu rozpoznawaniu radykalizacji islamistycznej.

Chatbot posiada możliwości sztucznej inteligencji, a jego przeznaczeniem jest skuteczna komunikacja ze społeczeństwem obywatelskim. Uczestnicy omówili walidację narzędzia oraz rezultaty jego testowania.

Projekt Trivalent ma na celu przede wszystkim pogłębienie zrozumienia źródeł radykalizacji islamistycznej na świecie w celu wzmocnienia prewencji i działań ochronnych. W związku
z faktem, że radykalizacja ma podłoże ideologiczne i jest rozprzestrzeniana przy pomocy narracji cechującej się unikalnym kodem komunikacyjnym, projekt zakłada wypracowanie technicznego rozwiązania zwalczającego tę retorykę.

Przedsięwzięcie ma na celu analizę sposobu komunikacji i sieci komunikacji potencjalnie używanych przez terrorystów oraz połączenie prewencji i ochrony przed radykalizacją
w całościowe podejście. Połączenie to zakłada m.in. dialog międzykulturowy, rozwój sposobów i środków przeciwdziałania retoryce radykalizacji, a także opracowanie metod interwencji, które można zarekomendować w różnych instytucyjnych i społecznych kontekstach w celu zwiększenia efektywności działań policyjnych.

 

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony