Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

Trivalent - konferencja w Turynie

Data publikacji 19.02.2020

W dniach 10-11 lutego 2020 r. w ramach realizacji projektu „TRIVALENT – Zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji”, w Turynie odbyła się międzynarodowa konferencja pt „Zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi a rola społeczeństwa obywatelskiego: aktualne i przyszłe wyzwania”. W spotkaniu zorganizowanym przez samorząd i Policję miasta Turyn wzięli udział przedstawiciele konsorcjum projektu z Albanii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Włoch i Polski, eksperci z włoskich ośrodków uniwersyteckich oraz przedstawiciele organizacji religijnych i społecznych rezydujących w Turynie.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Wiceprefekta oraz Prezydenta Miasta Turyn, a także Arcybiskupa Archidiecezji Turynu, Jego Ekscelencji Cesare Nosiglia, którzy podkreślili ogromną wagę podejmowania innowacyjnych działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji oraz radykalizacji prowadzących do zachowań ekstremistycznych. Dodali również, że przykładem nowoczesnego podejścia w tym obszarze są  inicjatywy podejmowane przez Turyn, drugi po Mediolanie najważniejszy ośrodek gospodarczy i kulturalny północnych Włoch, zamieszkały przez liczne mniejszości religijne i etniczne.

Podczas trwającej dwa dni konferencji uczestnicy spotkania zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez organizacje katolickie, żydowskie i muzułmańskie we współpracy z samorządem miasta Turyn rzecz zapobiegania wykluczenia społecznego wyznawców różnych religii, a także wzmocnienia poczucia uczestnictwa członków mniejszości w życiu społecznym miasta. Zaprezentowane zostały również działania organów ścigania skupiające się na przeciwdziałaniu radykalizacji, a w szczególności inicjatywy mające na celu zacieśnienie współpracy z mniejszościami religijnymi i etnicznymi oraz budowanie zaufania społecznego do Policji.

Dodatkowo uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z testową wersję „Chatbot'a”, narzędzia opracowanego w ramach projektu TRIVALENT, które umożliwia anonimową ocenę stopnia radykalizacji przekonań oraz komunikację z kompetentnymi służbami i organizacjami pomocowymi. Stworzenie tego narzędzia stanowi istotną wartość dodaną dla organów ścigania i innych instytucji czy organizacji na potrzeby identyfikacji pierwszych sygnałów radykalizacji i umożliwienie im podjęcia interwencji zanim nastąpi brutalizacja zachowań i popełnienie czynów karalnych.

Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu reprezentował nadkom. Adam Roguski pełniący służbę w Zespole ds. Organizacji Służby w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, dodatkowo w przedsięwzięciu Polskę reprezentują również Komenda Główna Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Głównym celem realizacji projektu „TRIVALENT” jest przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez wczesne wykrywanie przejawów radykalizacji, efektywną komunikację oraz współpracę organów ścigania i społeczeństwa obywatelskiego w zapewnieniu porządku publicznego. Przedsięwzięcie koncentruje się na lepszym zrozumieniu pierwotnych przyczyn zjawiska gwałtownej radykalizacji w Europie oraz opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich środków zaradczych, począwszy od wczesnych metod wykrywania po techniki kontrnarracji.

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony