Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

Projekt Trivalent - materiały o radykalizacji dostępne dla szkół Policji oraz komend wojewódzkich.

Data publikacji 06.11.2020

Projekt „Trivalent” realizowany był w latach 2017-2020 i miał na celu przede wszystkim pogłębienie zrozumienia źródeł radykalizacji islamistycznej na świecie, w celu wzmocnienia działań prewencyjnych i ochronnych. W związku z tym, że radykalizacja ma ideologiczne podłoże i rozprzestrzenia się przy pomocy narracji, jaką cechuje unikalny kod komunikacyjny, projekt zakładał wypracowanie technicznego rozwiązania zwalczającego tą retorykę.

Przedsięwzięcie miało na celu analizę sposobu komunikacji i sieci komunikacji potencjalnie używanych przez terrorystów oraz połączenie prewencji i ochrony przed radykalizacją  w całościowe podejście. Połączenie to zakładało m. in. dialog międzykulturowy, rozwój sposobów i środków przeciwdziałania retoryce radykalizacji, jak również opracowanie metod interwencji, które można zarekomendować
w różnych instytucyjnych i społecznych kontekstach w celu zwiększenia efektywności działań policyjnych.

Projekt obejmował 8 komponentów skoncentrowanych m.in. na:

-  zrozumieniu radykalizacji w wymiarze socjopolitycznym w Europie, ze skupieniem się na młodych ludziach, zdefiniowaniu różnych rodzajów osób zradykalizowanych, a także zapewnieniu zestawu wskaźników wczesnego wykrywania;

-   krytycznej analizie różnych typów polityk przeciwdziałania radykalizacji postaw oraz zdefiniowaniu zestawu zaleceń/dobrych praktyk dotyczących różnych rodzajów osób zradykalizowanych;

- przestudiowaniu strategii komunikacyjnych radykalizacji/rekrutacji stosowanych w mediach społecznościowych oraz opracowaniu narzędzi do analizy określonych treści internetowych i kodów komunikacyjnych używanych przez grupy ekstremistyczne;

- pogłębianiu współpracy pomiędzy społeczeństwem obywatelskim i organami ścigania przez wzmocnienie kompetencji, umiejętności i cech osobowościowych praktyków zaangażowanych
w zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi, wykrywanie go i zwalczanie;

- opracowaniu innowacyjnych metod szkolenia dla organów ścigania obejmujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny edukacji.

Już niebawem, tylko do użytku wewnętrznego, wybranym biurom KGP, komendom wojewódzkim Policji oraz szkołom Policji zostaną udostępnione materiały opracowane w ramach projektu, stanowiące kompendium wiedzy dotyczącej przyczyn radykalizacji i sposobów jej rozpoznawania, zawierające analizy porównawcze, dobre praktyki organów ścigania biorących udział w projekcie,
a także przedstawiające nowe umiejętności/kompetencje społeczne, w które powinni być wyposażeni funkcjonariusze Policji na potrzeby zwalczania radykalizacji.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu była jedną z trzech komend w Polsce biorących udział w projekcie. Osobą biorącą udział w projekcie z ramienia KWP zs. w Radomiu i uczestniczącą
w wydarzeniach związanych z działaniami projektowymi był nadkom. Adam Roguski z Wydziału Prewencji.

Projekt był w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego całkowity budżet
wynosił 2 720 420 €.

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony