Wspieranie środowiska

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO na zakończenie inwestycji realizowanych w ramach projektu pn. Wspieranie środowiska – poprawa efektywności energetycznej Policji

Data publikacji 10.12.2018

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu jest realizatorem projektu pn. „Wspieranie środowiska – poprawa efektywności energetycznej Policji”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana 21 kwietnia 2017 roku, a zakończenie projektu przypada na 31 grudnia 2018 roku.

Spotkanie podsumowujące efekty działań podjętych w ramach projektu zostało zorganizowane w dniu 5 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Łosicach. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Beneficjenta: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Mirosław Jedynak, Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu inż. Jacek Bartkow, pracownicy i funkcjonariusze KWP zs. w Radomiu oraz KPP w Łosicach. Zaproszenie na wydarzenie przyjęli przedstawiciele władzy samorządowej oraz lokalnych urzędów i instytucji, m.in. Starosta Powiatu Łosickiego Katarzyna Klimiuk, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz, Komendant Straży Miejskiej Tomasz Zienkiewicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach st. bryg. Sławomir Zaniuk, Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego Marek Gromadzki, członkowie Zarządu Powiatu, radni powiatu i gmin. Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych mediów, w tym Gazety Łosickiej.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski, witając przybyłych gości i dziękując im za przyjęcie zaproszenia na wydarzenie. Pan Komendant w swoim wystąpieniu szczególnie podkreślił rolę, jaką odgrywa współpraca przedstawicieli władz samorządowych z Policją w procesie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i szeroko pojętego ładu publicznego, czego wymiernym efektem jest chociażby zakup w ostatnim czasie nowego radiowozu dla łosickiej komendy. Samochód został w 50% dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Łosice, Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz gmin Olszanka i Huszlew.

Dalszą część spotkania poprowadziła Anna Molga, koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, która w formie prezentacji multimedialnej przybliżyła zebranym cele, działania i efekty realizacji projektu pn. „Wspieranie środowiska – poprawa efektywności energetycznej Policji”. Swoje wystąpienie rozpoczęła zwróceniem uwagi zebranych na fakt, iż rosnące koszty utrzymania budynków oraz ich niska efektywność energetyczna to problem wielu zarządców nieruchomości. W Polsce ponad 70% kosztów utrzymania obiektów to właśnie ich ogrzewanie. Jedyną skuteczną metodą, która pozwala obniżyć koszty, jest termomodernizacja obiektów, stąd inicjatywa podjęcia takich działań przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynków Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku oraz Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, a także ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji do powietrza substancji szkodliwych, a tym samym poprawa czystości powietrza we wskazanych lokalizacjach. Cel ten został zrealizowany poprzez efektywne wykorzystanie energii cieplnej, obniżenie kosztów ogrzewania budynków, wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawę warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej.

Anna Molga zaprezentowała uczestnikom spotkania uwiecznione na fotografiach prace budowlane realizowane w poszczególnych lokalizacjach projektu, w tym prace termomodernizacyjne, obejmujące przede wszystkim ocieplenie ścian i stropów budynków oraz podłóg na gruncie, a także wymianę drzwi i okien. W prezentacji została też przedstawiona modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynkach Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, jak również wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz zakup i montaż zestawów solarnych i pomp ciepła.

Słuchacze zostali zapoznani z efektami, jakie przyniosła realizacja projektu – nie tylko tymi poprawiającymi stronę wizualną oraz komfort użytkowania budynków, lecz przede wszystkim efektami o charakterze ekologicznym, wśród których na szczególne podkreślenie zasługują:

- poziom redukcji emisji CO2 szacowany na poziomie blisko 20%,

- efekt energetyczny szacowany na poziomie ponad 30%,

- zakładane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o minimum 20% oraz końcowej o 30%.

Powyższe wskaźniki to dowód na to, że termomodernizacja to nie tylko – jak przekonywała prelegentka – aktualna moda, lecz realne korzyści.

Kończąc swoje wystąpienie, Anna Molga zachęciła słuchaczy do podjęcia trudu aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dotującego nie tylko działania termomodernizacyjne. Proces przygotowywania wniosku o dofinansowanie, a później realizacja procedur w trakcie trwania projektu oraz jego rozliczenie są czasochłonne i sformalizowane, niemniej warto ten wysiłek podjąć dla przyszłych korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z efektami projektu w poszczególnych lokalizacjach dzięki wystawie tablic wielkoformatowych zawierających nie tylko fotografie, lecz również sumaryczne informacje merytoryczne i finansowe o inwestycjach.

 

Powrót na górę strony