Wspieranie środowiska

WSPIERANIE ŚRODOWISKA – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLICJI

Data publikacji 16.05.2017

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu rozpoczęła realizację projektu pt. „Wspieranie środowiska – poprawa efektywności energetycznej w Policji”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1.3.1. (nr umowy POIŚ.01.03.01-00-0032/16-00).

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków KWP zs. w Radomiu, SPPP w Płocku oraz KPP w Łosicach oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji do powietrza substancji szkodliwych, a tym samym poprawa czystości powietrza we wskazanych lokalizacjach.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez efektywne wykorzystanie energii cieplnej, obniżenie kosztów ogrzewania budynków, wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (panele solarne i pompy ciepła) oraz poprawę warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej.


Do korzyści generowanych przez projekt zaliczyć należy przede wszystkim:
- efekt energetyczny szacowany na poziomie ok. 50%,
- poziom redukcji emisji CO2 szacowany na poziomie 35%,
- zakładane zmniejszenie zużycia energii: pierwotnej o 34%, końcowej o 45%.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21.04.2017 r.
Termin realizacji projektu: do 31.12.2018 r.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 4.693.875,32 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania:  2.923.393,28 zł.

Powrót na górę strony