Rozpoczęcie realizacji projektu K9 Europe

Data publikacji 30.06.2022

Z dniem 23 czerwca 2022 r. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu rozpoczęła realizację projektu K9 Europe w partnerstwie z Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Policją z Islandii. Koncepcja przedsięwzięcia zrodziła się z potrzeby profesjonalnego rozwoju kadry w Policji, doskonalenia metod i form pracy trenerskiej przewodników psów służbowych oraz aktywizacji i integracji funkcjonariuszy.

Działania w międzynarodowym partnerstwie umożliwią wszystkim partnerom poznanie metodyki szkoleń psów służbowych, począwszy od ich zakupu aż do osiągnięcia wieku senioralnego oraz nauczą przewodników w jaki sposób jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać możliwości psa w służbie. Współpraca policyjna z islandzką Policją oraz Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach pozwoli na również na wymianę doświadczeń i wiedzy w bardzo ważnym obszarze jakim jest  kynologia: opieka weterynaryjna, sposób odżywania czy pierwsza pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia i życia psa.

W ramach wspólnej realizacji przedsięwzięcia zaplanowaliśmy wizyty studyjne w Polsce i Islandii, wydarzenia promujące projekt oraz stworzenie materiałów, służących celom szkoleniowym dla przewodników psów zarówno w Polsce, jak i w Islandii. Po wizycie w kraju partnera na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczeń w ramach materiałów szkoleniowych powstanie film, ukazujący dobre praktyki stosowane za granicą, który służyłby celom szkoleniowym dla przewodników psów służbowych pełniących służbę w naszym garnizonie oraz skrypt edukacyjny.

Czas realizacji projektu to 12 miesięcy, a o wszystkich aktualnościach i działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco. Zachęcamy również do obserwowania profilu Mazowieckiej Policji – Przewodniczącego Psów Służbowych w aplikacji Instagram – Policja Mazowsze K9 Unit (policja.mazowsze.k9.unit).

Projekt K9 Europe realizowany w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego Programu korzysta z dofinansowania o wartości 94 320 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu K9 Europe jest doskonalenie umiejętności, podnoszenie kompetencji przewodników psów służbowych  w zakresie metodyki szkolenia psów i wykorzystania ich w służbie oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przewodnikami psów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Islandzką Policją Narodową.

 

Katarzyna Stankowska – Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu.

 

 

Beginning implementation of the K9 Europe project.

From 23 June 2022 the Regional Police Headquarters in Radom began implementation of the K9 Europe project in partnership with the Police Kennel Club in Sulkowice and the Police of Iceland. The concept of the project was inspired by the need for professional development of police staff, improving methods and forms of work of dog handlers as well as activation and integration of police officers.

Activities in the international partnership will enable all partners to learn the methodology of training service dogs from purchase to senior age and teach handlers how to use the dog's capabilities even more effectively in the service. The police cooperation with the Icelandic Police and the Police Kennel Club in Sulkowice will also allow the exchange of experience and knowledge in a very important area which is the cynology: veterinary care, diet and first aid in case of threats to the health and life of the dog.

The cooperation between the Police of Iceland and the Police Kennel Club in Sułkowice will also allow for the exchange of experience and knowledge in a very important area which is the cynology: veterinary care, diet and first aid in case of threats to the health and life of the dog.

As part of the joint project implementation we have planned study visits to Poland and Iceland, events to promote the project and the creation of training materials for dog handlers in both Poland and Iceland. After the visit in the partner's country, on the basis of gained knowledge and experience within the training materials a film will be created showing good practices applied abroad, which would serve training purposes for service dog handlers serving in our garrison and an educational script.

The duration of the project is 12 months and we will keep you informed about all the news and activities. We also encourage you to observe the profile of the Mazovian Police - Service Dog Chairman in the Instagram application - Policja Mazowsze K9 Unit (policja.mazowsze.k9.unit).

The K9 Europe project implemented under Component III - Institutional cooperation for quality improvement and adaptation of vocational education and training (VET) and lifelong learning of the Programme benefits from a grant of EUR 94,320 received from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA funds.

The aim of the K9 Europe project is to improve skills and raise competencies of service dogs handlers in the field of dog training methodology and their use in service and exchange of experience between dog handlers from the Regional Police Headquarters in Radom, the Police Kennel Club in Sulkowice and the National Police of Iceland.

 

Katarzyna Stankowska – Assistance Funds Team of Regional Police Headquarters in Radom.

 

 

Powrót na górę strony