ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE K9 EUROPE !

Data publikacji 04.08.2022

Jeżeli jesteś policjantem z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu lub Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, a Twój zakres zadań  jest związany z psami służbowymi, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w rekrutacji uczestników do projektu K9 Europe.

Poszukujemy policjantów, którzy:

 • są przewodnikami psa służbowego,
 • przygotowują dokumentację dotyczącą szkoleń, przygotowują środki dydaktyczne /narzędzia  wykorzystywane do szkolenia przewodników psów służbowych,
 • nadzorują przygotowanie zaplecza sprzętowego do szkoleń przewodników psów służbowych,
 • zajmują się organizacją i realizacją szkoleń z zakresu kynologii,
 • sprawują nadzór nad organizacją i realizacją szkoleń dla przewodników psów służbowych,
 • biorą udział w doborze psów do służby w Policji,
 • organizują/prowadzą/uczestniczą w zajęciach doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych oraz atestacji psów służbowych,
 • biorą udział w opiniowaniu aktów prawnych z zakresu kynologii, a także w seminariach edukacyjnych z tego zakresu,
 • koordynują i nadzorują działania związane z właściwą organizacją i pełnieniem służby przez policjantów z KMP/KPP z wykorzystaniem psów służbowych,
 • opracowują okresowe informacje i analizy dotyczące psów służbowych,
 • współdziałają z Komendantami Miejskimi / Powiatowymi Policji garnizonu mazowieckiego w zakresie typowania kandydatów na przewodników, doboru i zakupu psów służbowych oraz organizacji służby przewodników.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Policją z Islandii, a jego celem jest doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji przewodników psów służbowych w zakresie metodyki szkolenia psów i wykorzystania ich w służbie, a także wymiana doświadczeń w zakresie utrzymywania i szkolenia psów służbowych w Polsce i Islandii.

W projekcie zaplanowana jest wizyta studyjna uczestników z Polski w Islandii, rewizyta przedstawicieli Islandzkiej Policji w Polsce oraz konferencja zamykająca projekt. Podczas wizyt uczestnicy będą doskonalić metody i formy pracy trenerskiej przewodnika oraz wzmacniać  swoje kompetencje poprzez obserwację pracy i wymianę doświadczeń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o nadesłanie lub dostarczenie osobiście wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej do Zespołu Funduszy Pomocowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do pokoju 815 (VIII piętro) do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji są dostępne na stronie www.mazowiecka.policja.gov.pl w zakładce  Działania Policji – Zespół Funduszy Pomocowych – Projekt K9 Europe.

W przypadku pytań odnośnie rekrutacji do udziału w projekcie K9 Europe zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Stankowską z Zespołu Funduszy Pomocowych w pod numerem telefonu 47 701 26 18.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

Projekt K9 Europe realizowany w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego Programu korzysta z dofinansowania o wartości 94 320 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 

Katarzyna Stankowska – Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

 

RENEWAL THE RECRUITMENT OF PARTICIPANTS TO THE K9 EUROPE PROJECT !

If you are a policeman of the Regional Police Headquarters in Radom or the Police Kennel Institute in Sułkowice, and your scope of tasks is related to service dogs, we invite you to participate in the the recruitment of participants for the K9 Europe project.

We are looking for policemen who:

 • are service dog handlers,
 • prepare training documentation, prepare didactic materials /tools used for training of service dog handlers,
 • supervise the preparation of equipment facilities for training of service dog handlers,
 • are involved in the organization and implementation of training
 • in the field of cynology,
 • supervise the organization and implementation of training for service dog handlers,
 • participate in the selection of dogs for service in the Police,
 • organize/conduct/participate in classes to improve the efficiency of service dogs and attestation of service dogs,
 • participate in the review of legislation in the field of cynology, as well as participate in educational seminars in this field,
 • coordinate and supervise activities related to the proper organization and service of police officers from the KMP/KPP with the use of service dogs,
 • prepare periodic information and analysis on service dogs,
 • cooperate with Municipal / District Police Chiefs of the Mazovian garrison in the field of typing candidates for handlers, and purchase of service dogs, and the organization of the service of handlers.

The project is implemented in partnership with the Police Kennel Institute in Sułkowice and the Police of Iceland, and its goal is to improve skills and raising the competence of service dog handlers in the field of dog training methodology and use of dogs in service, as well as exchange of experience in the maintenance and training of service dogs in Poland and Iceland.

In the project is planned a study visit of Polish participants to Iceland, a visit of representatives of the Icelandic Police to Poland and a conference closing the project. During the visits, the participants will improve the methods and forms of the handler's training work and strengthen their competencies through observation of work and exchange of experiences.

Individuals interested in participating in the project are requested to send or deliver completed recruitment documentation to the Assistance Funds Team at the Regional Police Headquarters in Radom to the room no 815 (8th floor) by 31 August 2022.

The application form and Recruitment Regulations are available at www.mazowiecka.policja.gov.pl under the section Police Activities - Assistance Funds Team - K9 Europe Project.
If you have any questions about recruitment to participate in the K9 Europe project, please contact Katarzyna Stankowska from the Assistance Funds Team (phone no. 47 701 26 18)

We invite you to participate in the project !

The K9 Europe project implemented under Component III - Institutional cooperation for quality improvement and adaptation of vocational education and training (VET) and lifelong learning of the Programme benefits from a grant of EUR 94,320 received from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA funds.

 

Katarzyna Stankowska – Assistance Funds Team, Regional Police Headquarters in Radom

 

Powrót na górę strony