Pierwsze wydarzenie upowszechniające projekt "K9 Europe" podczas wizyty w Islandii.

Data publikacji 19.12.2022

Podczas wizyty mobilnościowej polskiej delegacji w Islandii odbyło się wydarzenie upowszechniające projekt K9 Europe pn. „Prezentacja projektu”. W wydarzeniu oprócz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wzięli udział goście zaproszeni przez Biuro Krajowego Komisarza Policji w Islandii z min.: Metropolitan Police Reykjavik, Straży Przybrzeżnej Islandii, Uniwersytetu Islandii, służby więziennej, służby celnej oraz przedstawicieli Policji z innych regionów Islandii – północno-zachodniego, regionu fiordów zachodnich, północnozachodnich, południowego i inni.

Podczas wizyty mobilnościowej polskiej delegacji w Islandii odbyło się wydarzenie upowszechniające projekt K9 Europe pn. „Prezentacja projektu”. W wydarzeniu oprócz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wzięli udział goście zaproszeni przez Biuro Krajowego Komisarza Policji w Islandii z min.: Metropolitan Police Reykjavik, Straży Przybrzeżnej Islandii, Uniwersytetu Islandii, służby więziennej, służby celnej oraz przedstawicieli Policji z innych regionów Islandii – północno-zachodniego, regionu fiordów zachodnich, północnozachodnich, południowego i innych. Spotkanie otworzyła koordynator projektów z Centrum Edukacji i Doskonalenia Zawodowego Policji w Biurze Krajowego Komisarza Policji w Islandii - Hrafnhildur Johannesdóttir.

Podczas wydarzenia przedstawiciele każdego z partnerów zaprezentowali uczestnikom swoją instytucję i zagadnienia dotyczące pracy przewodników psów służbowych, zarówno w Polsce, jak i w Islandii. Informacje o strukturze Polskiej Policji oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przedstawił I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Jakub Gorczyński. Główne założenia projektu, jego cele oraz rezultaty zaprezentowała podinsp. Agnieszka Guza – Zastępca Naczelnika Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Koordynator psów służbowych asp. Edyta Sułkowska z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu i  przewodnik psa st. asp. Ireneusz Łyżwa z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu opowiedzieli uczestnikom wydarzenia o pracy polskich przewodników, psach w służbie w Polsce i stosowanych metodach treningu psów w Policji. Również przedstawiciel Zakładu Kynologii w Sułkowicach mł. insp. Marek Hańczuk zaprezentował swoją instytucję, jej strukturę oraz informacje na temat szkoleń przewodników i psów służbowych oraz stosowanych metod szkoleniowych. Następnie przewodnicy psów z Islandii podzielili się informacjami na temat wykorzystywania psów w swojej służbie oraz współpracy w tym zakresie z urzędem celnym, islandzką służbą więzienną oraz Policją z Wielkiej Brytanii.

Wydarzenie upowszechniające zakończył wykład on-line prowadzony przez Craiga'a R. Calthorpe - instruktora oraz przewodnika psa z Metropolitan Police w Londynie, którego tematem było nowatorskie szkolenie psów w zakresie wyszukiwania cyfrowych nośników danych, tzw. digital dogs.

Projekt K9 Europe realizowany w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego Programu korzysta z dofinansowania o wartości 94 320 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 

Katarzyna Stankowska, Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

First dissemination event of the K9 Europe project during a visit to Iceland.

 

During the mobility visit of the polish delegation to Iceland, there was a dissemination event for the K9 Europe project entitled "Project presentation". The event was attended, apart the representatives of the Regional Police Headquarters in Radom and the Police Kennel Unit in Sulkowice, by guests invited by the Office of the National Police Commissioner in Iceland from, among others: Metropolitan Police Reykjavik, the Icelandic Coast Guard, the University of Iceland, the Prison Service, the Customs Service and representatives of the Police from other regions of Iceland - the Northwest, the West Fjords region, the Northwest, the South and others. The meeting was opened by the project coordinator from the Police Training and Professional Development at the Office of the National Police Commissioner in Iceland - Hrafnhildur Johannesdóttir.

During the event, representatives of each partner presented to the participants their institution and issues concerning the work of service dog handlers, in Poland and Iceland. Informations about the structure of the Polish Police and the Regional Police Headquarters in Radom was presented by 1st Deputy Regional Police Commander in Radom, colonel Jakub Gorczyński. The main assumptions of the project, its goals and results were presented by deputy inspector Agnieszka Guza - Deputy Head of the Prevention Department. Service dog coordinator aspirant Edyta Sulkowska from the Prevention Department of the Regional Police Headquarters in Radom and dog handler senior aspirant Ireneusz Łyżwa from the District Police Station in Szydłowiec told the participants of the event about the work of Polish handlers, dogs in service in Poland and the methods used to train dogs in the police force. Also, a representative of the Kennel Club in Sulkowice, young inspector Marek Hańczuk, presented his institution, its structure and information on the training of handlers and service dogs and the training methods used. Afterwards, dog handlers from Iceland shared information on the use of dogs in their service and cooperation in this regard with customs, prison service and British Police.

The dissemination event concluded with an online lecture given by Craig R. Calthorpean - an instructor and a dog handler from the Metropolitan Police in London, the topic of which was the innovative training of dogs to search for digital media, the so-called digital dogs.

The K9 Europe project implemented under Component III - Institutional cooperation for quality improvement and adaptation of vocational education and training (VET) and lifelong learning of the Programme benefits from a grant of EUR 94,320 received from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA funds.

 

Katarzyna Stankowska, Assistance Funds Team of Regional Police Headquarters in Radom

 

 

 

Powrót na górę strony