Wizyta islandzkich przewodników psów w Polsce.

W ramach partnerskiego projektu "K9 Europe" w dniach 7-10 marca 2023 r. odbyła się wizyta mobilnościowa islandzkich przewodników psów służbowych w Polsce. 11-osobowa delegacja składała się z przewodników i przewodniczek psów pełniących służbę w różnych regionach Islandii. Po przybyciu do naszej jednostki, uczestników przywitał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński, p.o Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Agnieszka Guza, koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych Pani Anna Molga oraz policjanci i pracownicy cywilni zaangażowani w pracę przy projekcie.

Policjanci i pracownicy Wydziału Prewencji opowiedzieli uczestnikom o Polskiej Policji, przedstawili informacje na temat organizacji i struktury. Zaprezentowana została broń używana w Policji oraz przedstawione zostały informacje na temat psów w służbie garnizonu mazowieckiego. Islandzcy przewodnicy mieli okazję obejrzeć materiał przygotowany wspólnie z kanałem HISTORY Discovery, ukazujący służbę psa w szeregach Mazowieckiej Policji. Na salę konferencyjną KWP zs. w Radomiu przybyli także czterej przewodnicy z psami z KMP Radom oraz KPP Szydłowiec, którzy opowiedzieli o swoich czworonożnych podopiecznych oraz jak bardzo ich pomoc okazała się nieoceniona i uratowała niejedno ludzkie życie.

Nasi goście mieli okazję obserwować zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego, dowiedzieć się na temat procedur, nadzorowania i realizowania zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych. Udaliśmy się z wizytą do Pracowni Badań Osmologicznych Laboratorium Kryminalistycznego, która jest jedną z pięciu w Polsce przeprowadzającą badania identyfikacyjne i porównawcze śladów zapachowych przy użyciu wyszkolonych do tego psów.

W Sali tradycji KWP zs. w Radomiu uczestnicy wysłuchali wykładu o historii Polskiej Policji oraz eksponatach zgromadzonych w zasobach naszej jednostki. Odbyły też zajęcia plenerowe zorganizowane na terenie Leśnego Ośrodka Edukacyjnego im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisko, gdzie przewodnicy z psami różnych kategorii z KMP Radom, KPP Ciechanów, KPP Sochaczew, KPP Szydłowiec, KPP Węgrów pokazali umiejętności swoich czworonożnych podopiecznych podczas szkolenia zbiorowego. Znakomicie zaprezentowały się psy o służbowych imionach: EBRA, IMBIR, JOWINA, NADIT, NADOR, ODYSEJA, OPUNCJA, PLUS, RAJA. Przewodnicy zaprezentowali pojazd przystosowany do przewozu psów oraz niezbędny sprzęt wykorzystywany do tresury. Był pokaz agresji kontrolowanej psów patrolowo-tropiących, ćwiczeń obrończych, trening z udziałem pozoranta i trening posłuszeństwa. Wykonano symulację zaginięcia i odnalezienia osoby w trudnym, leśnym terenie przy wykorzystaniu obroży z nadajnikiem GPS. Pokazane zostało aktywne i pasywne zaznaczanie odnalezionych zapachów narkotyków oraz materiałów wybuchowych psów tej specjalności.

Islandzka delegacja miała także okazję poznać zwyczaj obchodzonego w Polsce Dnia Kobiet. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec wraz z Zastępcami  insp. Jakubem Gorczyńskim i insp. Dariuszem Królem złożyli życzenia uczestniczkom wizyty z Islandii oraz policjantkom i pracownicom cywilnym biorącym udział w wizycie wręczając im symboliczne róże.

Podczas pobytu, goście odwiedzili Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, gdzie strukturę jednostki oraz metody szkolenia zaprezentował kierownik insp. Marek Hańczuk. Oprócz pokazów, uczestnicy zwiedzili kojce, symulatornie, tor przeszkód oraz Izbę Pamięci ZKP. Ciekawym doświadczeniem była obserwacja tresury metodą mantrailingu czyli formy tropienia polegającej na pracy tzw. górnym wiatrem, w której pies podąża za indywidualnym zapachem człowiekai identyfikuje go na końcu śladu.

Wspólnie udaliśmy się również do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych - mł. insp. Tomasz Rylski przedstawił uczestnikom wizyty strukturę instytucji, opowiedział o kursach, jakie odbywają się w szkole, kryteriach przyjęć oraz ścieżce edukacyjnej przyszłych policjantów. Szkoła dysponuje obszerną bazą szkoleniową, której część zaprezentowali nam pracownicy. Duże wrażenie na gościach zrobił zespół strzelnic, który jest jednym z najnowocześniejszych obiektów strzeleckich w Europie, a ochotnicy z islandzkiej delegacji spróbowali swoich sił w interaktywnym treningu strzeleckim.

Zgodnie z ideą projektu, wizyta mobilnościowa miała na celu wymianę doświadczeń funkcjonariuszyz obu krajów, poznanie struktury i funkcjonowania organizacji przyjmującej, a także obserwację pracy polskich przewodników i stosowanych w naszym garnizonie i w Sułkowicach metod treningu psów służbowych. Każdy dzień wizyty przynosił dla wszystkich nowe doświadczenia i pozwalał na zgłębienie wiedzy w obszarze kynologii policyjnej. Wspólne zajęcia umożliwiły uczestnikom zdobywanie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy i kompetencji. Udział w partnerskim projekcie pozwoli na stworzenie dwóch rezultatów projektu – skryptu i materiału multimedialnego, które służyć będą przewodnikom psów w obu krajach, a nawiązanie nowych międzynarodowych kontaktów przełoży się na obopólne korzyści, które w przyszłości mogą zaowocować nowymi, ciekawymi przedsięwzięciami.

Projekt K9 Europe realizowany w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego Programu korzysta z dofinansowania o wartości 94 320 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 

Katarzyna Stankowska, Zespół Funduszy Pomocowych / asp. Edyta Sułkowska, Wydział Prewencji

 

In the framework of the partnership project ‘’K9 Europe’’, a mobility visit of Icelandic service dog handlers in Poland took place from 7-10 March 2023. The 11-member delegation consisted of dog handlers serving in different regions of Iceland. After arriving at our institution, the participants were welcomed by the 1st Deputy Commander of the Regional Police Headquarters in Radom colonel Jakub Gorczyński, Deputy Chief of the Prevention Department, subinspector Agnieszka Guza, coordinator of the Assistance Funds Team, Ms Anna Molga, as well as police officers and civilian employees involved in working on the project.

Police officers and employees of the Prevention Department told participants about the Polish Police, presented information on organisation and structure. The weapons used in the Police were presented and information on dogs in service in the Mazovian garrison was given. The Icelandic handlers had the opportunity to watch a material prepared jointly with the HISTORY Discovery channel, showing the service of a dog in the ranks of the Mazovian Police. Four dog handlers from the Municipal Police Hq in Radom and District Police Hq in Szydłowiec also came to the conference room of the Regional Police Headquarters in Radom to talk about their four-legged charges and how their assistance proved invaluable and saved more than one human life.

Our guests had the opportunity to observe shooting training classes, learn about the procedures, supervision and execution of tasks in detention and temporary holding rooms. We visited the Osmological Research Workroom of the Forensic Laboratory, which is one of five in Poland carrying out identification and comparison tests of odour traces using dogs trained for this purpose.

In the Tradition Room of the Regional Police Headquarters in Radom, the participants listened to a lecture about the history of the Polish Police and the exhibits collected in the resources of our police unit. There were also open-air classes organised in the area of the Andrzej Zalewski Forest Educational Centre in Jedlnia Letnisko, where handlers with dogs of various categories from the Municipal Police Hq in Radom and districts police hq in: Ciechanów, Sochaczew, Szydłowiec and Węgrów showed the skills of their four-legged charges during collective training. Excellent presentations were given by dogs with service names: EBRA, GINGER, JOWIN, NADIT, NADOR, ODYSSEY, OPUNTIA, PLUS, RAJA. The handlers presented a vehicle adapted for transporting dogs and the necessary equipment used for training. There was a demonstration of controlled aggression of patrol dogs, defensive exercises, training with a poser and obedience training. There was a simulation of missing and finding a person in difficult forest terrain using a collar with a GPS transmitter. A demonstration was given of the active and passive marking of drug and explosives scents found by dogs of this speciality.

The Icelandic delegation also had the opportunity to learn about the custom of Women's Day celebrated in Poland. The Commander of the Regional Police Headquarters in Radom chief inspector Waldemar Wołowiec with his Deputy Commanders – colonel Jakub Gorczyński and colonel Dariusz Król wished the participants of the visit from Iceland and the policewomen and civilian employees taking part in the visit well by presenting them with symbolic roses.

During their stay, the guests visited the Police Kennel Unit in Sułkowice, where the structure of the unit and training methods were presented by the supervisor - colonrl Marek Hańczuk. In addition to demonstrations, the participants visited coops, simulators, an obstacle course and the Hall of Memory of Police Kennel Unit in Sułkowice. An interesting experience was to observe training using the mantrailing method, a form of tracking based on working with the so-called 'upper wind', in which the dog follows an individual's scent and identifies him at the end of the trail.

We also went together to the Police Training Centre in Legionowo, where the Deputy Commander for Educational Matters –  lieutenant colonel Tomasz Rylski - presented the structure of the institution to the participants of the visit, told them about the courses held at the school, the admission criteria and the educational path for future police officers. The school has an extensive training base, part of which was presented to us by its employees. The guests were greatly impressed by the shooting range complex, which is one of the most modern shooting facilities in Europe, and volunteers from the Icelandic delegation tried their hand at interactive shooting training.

In accordance with the idea of the project, the mobility visit was aimed at exchanging the experience of officers from both countries, getting to know the structure and functioning of the host organisation, as well as observing the work of Polish handlers and the service dog training methods applied in our garrison and in Sułkowice. Each day of the visit brought new experiences for everyone and allowed them to deepen their knowledge in the field of police cynology. Joint classes enabled participants to acquire new skills, broaden their knowledge and competences. Participation in the partnership project will enable the creation of two project results - a script and multimedia material to be used by dog handlers in both countries, and the establishment of new international contacts will bring mutual benefits which may result in new, interesting projects in the future.

The K9 Europe project implemented under Component III - Institutional cooperation for quality improvement and adaptation of vocational education and training (VET) and lifelong learning of the Programme benefits from a grant of EUR 94,320 received from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA funds.

Katarzyna Stankowska, Assistance Funds Team.

 

Powrót na górę strony