Rozpoczęcie realizacji projektu NOTIONES

Data publikacji 06.10.2021

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu z dniem 1 sierpnia 2021 r. rozpoczęła realizację projektu NOTIONES - iNteracting netwOrk of inTelligence and securIty practitiOners with iNdustry and acadEmia actorS, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020.

Konsorcjum NOTIONES składa się z 29 partnerów z dziedziny wojskowości, cywilnej, finansowej, sądownictwa, polityki lokalnej, krajowej i międzynarodowej oraz służb bezpieczeństwa, jak również podmiotów posiadających duże doświadczenie w stosowaniu złożonych metodologii odkrywania technologii informacyjnych, które są w stanie zwiększyć wydajność organów ścigania i specjalistów wywiadu.

Koordynatorem projektu jest hiszpańska instytucja technologiczno-badawcza Tecnalia, której podstawowym celem jest przyczynianie się do rozwoju środowiska gospodarczego i społecznego poprzez wykorzystanie i promocję innowacji technologicznych oraz rozwój i rozpowszechnianie badań w skali międzynarodowej.

W realizację projektu z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu będą zaangażowane Wydział dw. z Cyberprzestępczością oraz Laboratorium Kryminalistyczne.

Projekt ma na celu:

• zbudowanie solidnej i szerokiej sieci praktyków wywiadu i bezpieczeństwa oraz umożliwienie im dzielenia się swoimi doświadczeniami z codziennych operacji,

• wypracowanie, identyfikację i demonstrację technologii - w tym technologii wykraczających poza tradycyjne kompetencje w zakresie bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości i zrozumienia tych technologii przez specjalistów wywiadu i ich wpływu na pracę wywiadu,

• zapewnianie osobom zajmującym się zawodowo wywiadem odpowiednich informacji na temat najnowszych praktyk i technologii, które stwarzają możliwości doskonalenia i usprawniania ich codziennej pracy.

Rezultaty projektu NOTIONES, którego czas trwania wynosi pięć lat, zostaną przedstawione szerokiej społeczności wywiadowczej na warsztatach i konferencjach oraz przyczynią się do zdefiniowania dalszych badań nad bezpieczeństwem i wywiadem.

Home - NOTIONES

Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi: 3.471.861,25 €.

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu 

 

             

 

BEGINNING OF THE NOTIONES PROJECT

The Regional Police Headquarters in Radom began the NOTIONES project - iNteracting netwOrk of inTelligence and securIty practitiOners with iNdustry and acadEmia actorS, with funding from the European Commission's Horizon 2020 program, on August 1, 2021.

The NOTIONES consortium is composed of 29 partners from the military, civilian, financial, judicial, local, national and international politics and security services, as well as actors with extensive experience in applying complex information technology discovery methodologies capable of enhancing the performance of law enforcement and intelligence professionals.

The project is coordinated by the Spanish technology and research institution Tecnalia, whose primary goal is to contribute to the development of the economic and social environment through the use and promotion of technological innovation and the development and dissemination of research internationally.

The Cybercrime Department and the Forensic Laboratory will be involved in the implementation of the project on behalf of the Regional Police Headquarters in Radom.

The project aims to:

- build a solid and broad network of intelligence and security practitioners and enable them to share their experiences of daily operations,

- developing, identifying and demonstrating technologies - including technologies beyond traditional security expertise, and increasing intelligence professionals' awareness and understanding of these technologies and their impact on intelligence work,

- providing intelligence professionals with relevant information on the latest practices and technologies that provide opportunities to improve and enhance their daily work.

The results of the NOTIONES project, which has a duration of five years, will be presented to the wide intelligence community at workshops and conferences and will contribute to defining further security and intelligence research.

Home - NOTIONES

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under Grant Agreement No. 101021853.

The total amount of project funding is: 3.471.861,25 €.

Katarzyna Stankowska – Assistance Funds Team of Regional Police Headquarters in Radom

 

             

Powrót na górę strony