1 Konferencja w projekcie NOTIONES/1st Conference in the NOTIONES

Data publikacji 20.06.2022

W dniu 15 czerwca 2022 r. w Brukseli odbyła się 1 Konferencja w projekcie NOTIONES pod hasłem: Nowe technologie w egzekwowaniu prawa i służbach wywiadowczych (Emerging technologies for law enforcement and intelligence services).

Celem konferencji NOTIONES było pogłębienie wiedzy na temat istniejących i powstających technologii w dziedzinie wywiadu i egzekwowania prawa. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali praktycy, przedstawiciele środowisk akademickich i przemysłowych oraz z dziedzin wywiadu
i bezpieczeństwa. Program konferencji obejmował wykład inauguracyjny, prezentacje dotyczące projektu NOTIONES oraz dyskusję panelową. Podczas konferencji uczestnicy mogli również wziąć udział w sesjach i warsztatach dotyczących dotychczasowych postępów dokonanych
w pierwszych fazach projektu oraz zapoznać się wnioskami i raportami na temat ustaleń dokonanych przez poszczególne grupy robocze  zorganizowane w ramach podejmowanego przedsięwzięcia.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu jest jednym z 29 partnerów biorących udział w projekcie, którego realizacja rozpoczęła się 1 sierpnia 2021 r. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie dotychczasowe spotkania partnerów obywały się online. 

Konferencja w Brukseli była pierwszym spotkaniem podczas którego przedstawiciele wszystkich organizacji zaangażowanych w przedsięwzięcie mieli szansę się poznać, wymienić wiedzę i poglądy dotyczące wspólnej realizacji zamierzonych w projekcie celów. W ramach projektu NOTIONES zorganizowanych zostanie w sumie pięć konferencji - w Brukseli, Bilbao, Madrycie, Rzymie i Helsinkach.

Wydziałami merytorycznymi zaangażowanymi w projekt z ramienia naszej instytucji są Wydział dw. z Cyberprzestępczością oraz Laboratorium Kryminalistyczne. 

Na konferencji Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu reprezentowali policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością: podkom. Michał Pokorski oraz st. sierż. Bartłomiej Hodio, którzy w swojej codziennej służbie zajmują się m.in. zagadnieniami dotyczącymi nowoczesnych technologii wywiadowczych i informacyjnych. Pierwsza konferencja NOTIONES była dla nich jednocześnie podsumowaniem i zwieńczeniem ich dotychczasowej pracy, którą jako praktycy w powyższych dziedzinach, podejmowali w ramach projektu w oparciu o jego poszczególne moduły i fazy. 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020" w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie Umowy grantowej nr 101021853

Home - NOTIONES

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

*****

On June 15, 2022 in Brussels the 1st Conference in the NOTIONES project was held with the theme: Emerging technologies for law enforcement and intelligence services.

The aim of the NOTIONES conference was to deepen the knowledge of existing and emerging technologies in the field of intelligence and law enforcement. The event invited practitioners, representatives from academia and industry, and from the fields of intelligence  and security fields. The conference program included a keynote lecture, presentations on the NOTIONES project, and a panel discussion. During the conference, participants could also take part in sessions and workshops on the progress made during the first phases of the project.  During the conference, participants could also take part in sessions and workshops on the progress made so far in the first phases of the project and learn about the conclusions and reports on the findings of the various working groups organized within the framework of the undertaken undertaking.

The Regional Police Headquarters based in Radom is one of 29 partners participating in the project, whose implementation began on August 1, 2021. Due to the COVID-19 pandemic, all partner meetings held so far were held online.

The conference in Brussels was the first meeting during which representatives of all organizations involved in the project had a chance to get to know each other, to exchange knowledge and views on the common implementation of the objectives intended in the project. The NOTIONES project will organize a total of five conferences - in Brussels, Bilbao, Madrid, Rome and Helsinki.

The substantive departments involved in the project on behalf of our institution are the Cybercrime Department and the Forensic Laboratory.

At the conference the Regional Police Headquarters in Radom was represented by policemen from the Cybercrime Department, second lieutenant Michał Pokorski and sergeant class I Bartłomiej Hodio, who in their daily work deal with issues concerning modern intelligence and information technologies. The first NOTIONES conference was for them at the same time a summary and culmination of their work that, as practitioners in the above fields, they undertook within the project on the basis of its individual modules and phases.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under Grant Agreement No. 101021853.

Home - NOTIONES

Katarzyna Stankowska - Assistance Funds Team of Regional Police Headquarters in Radom

 

Powrót na górę strony