Rozpoczęcie realizacji projektu POLIIICE - Powerful Lawful Interception, investigation and Inteligence.

Data publikacji 09.11.2022

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w dniu 1 października 2022 r. rozpoczęła realizację projektu POLIIICE – Powerful Lawful Interception, investigation and Inteligence. Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie podpisanej umowy grantowej nr 101073795 w programie Horyzont Europa, finansowanym ze środków Komisji Europejskiej.

Konsorcjum składa się z 22 międzynarodowych instytucji partnerskich, w tym m.in.: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Francji i Hiszpanii, Głównego Inspektoratu Policji w Mołdawii, Policji ze Szwecji, Grecji, Estonii oraz instytucji badawczych, akademickich i technologicznych, a koordynatorem jest Wydział Policyjny Uniwersytetu Nauk Stosowanych dla Służby Policyjnej w Bawarii. Z ramienia naszej organizacji wydziałem zaangażowanym w działania projektowe jest Laboratorium Kryminalistyczne.

Projekt jest nową generacją działającego zgodnie z prawem systemu przechwytywania danych, którego celem jest wprowadzenie europejskich służb bezpieczeństwa do nowej ery dochodzeń i wywiadu. Umożliwi to zwalczanie pojawiających się wyzwań stawianych przez nowe technologie komunikacyjne tj. 5G i IOT, komunikacja na poziomie aplikacji (typu Whatsapp, Telegram, Signal Slack i innych) oraz algorytmy szyfrowania odporne na moc deszyfrowania komputerów kwantowych.

W dniach 19-20 października 2022 r. w Monachium w siedzibie Uniwersytetu Nauk Stosowanych dla Służby Policyjnej odbyło się spotkanie otwierające projekt, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w jego realizację. Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu reprezentowali przedstawiciele z Laboratorium Kryminalistycznego: sierż. szt. Tomasz Wąsik oraz starszy specjalista Michał Kwiatkowski.

Program wydarzenia związany był z przebiegiem projektu POLIIICE oraz informacjami dotyczącymi pracy każdej organizacji w poszczególnych pakietach roboczych na jakie jest podzielony. Spotkanie otworzył koordynator projektu - dr Holger Nitsch z Wydziału Policyjnego Uniwersytetu Nauk Stosowanych dla Służby Policyjnej w Bawarii, a następnie każdy z uczestników przedstawił krótko swoją instytucję, jej priorytety i zadania oraz rolę, jaką będzie pełnić w projekcie. Następnie odbyła się sesja z oficerem projektu z Komisji Europejskiej. Dzień drugi podzielony został na sesje podczas których poszczególni liderzy wraz z koordynatorem projektu omówili kolejne pięć pakietów roboczych i roli każdego z partnerów. Następnie przedstawiono zewnętrzną radę nadzorczą projektu oraz jej funkcję. Dodatkowo omówiono zadania związane z zarządzaniem projektem i rozpowszechnianiem jego rezultatów przez wszystkich partnerów konsorcjum. Spotkanie zakończyło się krótkim podsumowaniem i przedstawieniem zadań w przedsięwzięciu na najbliższe miesiące.

Czas realizacji projektu POLIIICE wynosi 3 lata a, całkowita kwota dofinansowania 3 152 090,63 €.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej "Horyzont Europa" w zakresie Badań i innowacji na podstawie Umowy grantowej nr 101073795.

 

Katarzyna Stankowska – Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

 

Beginning of the POLIIICE project - Powerful Lawful Interception, investigation and Intelligence.

 

On October 1st in 2022 The Regional Police Headquarters in Radom began implementation of the project POLIIICE - Powerful Lawful Interception, investigation and Intelligence project. The project is implemented on a signed grant agreement no. 101073795 under the Horizon Europe program, funded by the European Commission.

The consortium consists of 22 international partner institutions, including: Ministry of the Interior from France and Spain, the Chief Inspectorate of Police of Moldova, Police from Sweden, Greece, Estonia, as well as research, academic and technological institutions, and coordinated by the Police Department of the University of Applied Sciences for the Police Service in Bavaria. On behalf of our organization, the department involved in project activities is the Forensic Laboratory.

The project is a new generation of a legally operational interception system that aims to bring European security services into a new era of investigation and intelligence. It will enable them to combat the emerging challenges posed by new communication technologies, i.e. 5G and IOT, application-level communications (such as Whatsapp, Telegram, Signal Slack and others) and encryption algorithms resistant to the decryption power of quantum computers.

On October 19th-20th in 2022, in Munich, at the University of Applied Sciences  for the Police Service held the opening meeting of the project, which was attended by representatives of all institutions involved with the project. The Regional Police Headquarters in Radom was represented by representatives from the Forensic Laboratory: staff sergeant. Tomasz Wąsik and senior specialist Michał Kwiatkowski.

The program of the event was related to conduct of the POLIIICE project and information on the work of each organization in the various work packages into to which it is divided.

The meeting was opened by project coordinator Dr. Holger Nitsch from the Police Department of the University of Applied Sciences for the Police Service in Bavaria, after which each participant briefly introduced their institution, its priorities and tasks, and their role in the project. Next was a session with a project officer from the European Commission. Day two was divided into sessions during which individual leaders, together with the project coordinator, discussed the next five work packages and the role of each partner. Next, the project's external oversight board and its function were introduced. In addition, they discussed the tasks related to the management of the project and the dissemination of the results by all consortium partners. The meeting ended with a brief summary and presentation of tasks for the upcoming months.

The duration of the POLIIICE project is 3 years a, the total amount of funding is €3,152,090.63.

This project has received funding from the European Union's Horizon EUROPA  research and innovation program under Grant Agreement No. 101073795.

 

Katarzyna Stankowska – Assistance Funds Team, Regional Police Headquartes in Radom

 

 

 

Powrót na górę strony