Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

Seminarium "Koordynacja działań w sytuacji kryzysowej na obiekcie infrastruktury krytycznej"

Data publikacji 30.06.2021

W dniach 23-25 czerwca 2021 roku odbyło się seminarium warsztatowe pn. "Koordynacja działań w sytuacji kryzysowej na obiekcie infrastruktury krytycznej", w którym udział wzięli eksperci - przedstawiciele podmiotów mazowieckiego systemu zarządzania kryzysowego oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i podległych jej jednostek. Wśród uczestników nie zabrakło także reprezentantów innych garnizonów, m.in. Komend Wojewódzkich Policji w Białymstoku, Kielcach, Krakowie, Lublinie czy Olsztynie.

Formuła seminarium przewidywała realizację wykładów, ćwiczeń i warsztatów w podziale na specjalistyczne moduły skierowane odrębnie dla kadry zarządzającej oraz funkcjonariuszy i pracowników operacyjnych. Wśród podejmowanych tematów znalazły się m.in. zagadnienia odnoszące się do analizy i adaptacji do zastosowań praktycznych procedur ochrony informacji niejawnych w kontekście infrastruktury krytycznej – prelekcję temu wątkowi poświęcił ppłk rez. dr Marcin Lipka, były funkcjonariusz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej i Biura Ochrony Rządu.

Na podkreślenie zasługuje fakt wysokiego stopnia upraktycznienia zajęć realizowanych w ramach seminarium, zwłaszcza w zakresie analizy luk proceduralnych w istniejących algorytmach postępowania terenowych jednostek służb reagowania w sytuacjach zagrożenia obiektów IK. Przedmiotowa analiza stanowiła bazę treningu sztabowego z elementami gry decyzyjnej, zrealizowanego w grupach roboczych  moderowanych przez trenerów z firmy Safety Project. Uczestnicy treningu na bazie case study mieli za zadanie zidentyfikować zagrożenia i zbudować scenariusz działań reaktywnych, a następnie określić prawdopodobieństwo wystąpienia danego scenariusza oraz podatność obiektu IK i środków ochrony, oszacować skutki wystąpienia tego scenariusza, a finalnie dokonać oceny ryzyka zakłócenia infrastruktury krytycznej. Zajęcia pozwoliły nie tylko doskonalić wiedzę, lecz także usprawnić umiejętności niezbędne w procesie podejmowania decyzji oraz reagowania w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego na obiekcie IK.

Szczególnym uznaniem ze strony uczestników seminarium cieszyły się warsztaty z zakresu negocjacji policyjnych, prowadzone przez mjra rez. dr. inż. Jarosława Stelmacha posiadającego doświadczenie negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kom. w st. spocz. Roberta Koteckiego, byłego Kierownika Sekcji negocjacji BOA KGP.

Jednym z podejmowanych na seminarium wątków były uwarunkowania kontrterrorystycznej działalności prewencyjnej w zakresie infrastruktury technicznej, w tym rola i zakres kompetencji poszczególnych realizatorów. Zagadnienia te przybliżył w trakcie zajęć grupowych nadkom. w st. spocz. Krzysztof Masiul, dzieląc się z uczestnikami doświadczeniem pozyskanym m.in. jako członek Stałej Grupy Eksperckiej przy Międzyresortowym Zespole ds. Zagrożeń Terrorystycznych.

W harmonogramie seminarium znalazły się także specjalistyczne treningi dla osób pełniących funkcje kierownicze/decyzyjne w obszarze zarządzania kryzysowego, dotyczące przywództwa i komunikacji oraz podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Omówieniu i ćwiczeniom poddano takie kwestie, jak np. czynniki w procesie budowania zespołu czy też efektywność stosowania poszczególnych stylów wywierania wpływu w kontekście postawionych celów, posiłkując się m.in. kwestionariuszem M. Belbina czy testem K. Blancharda.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że poszczególni prelegenci ubogacali treści przekazywane w trakcie całego seminarium konkretnymi przykładami realnych sytuacji z ostatnich lat. Takim przykładem była chociażby seria zamachów w Paryżu i Saint-Denis w listopadzie 2015 roku, poddana analizie pod kątem strategii działania, sekwencji poszczególnych zdarzeń, luk w podejmowanych działaniach reaktywnych czy też ograniczeń proceduralnych wpływających negatywnie na efektywność osób odpowiedzialnych za podejmowanie tych działań.

Trzydniowe seminarium zwieńczyło podsumowanie przeprowadzone przez podinsp. Michała Pawlińskiego, Naczelnika Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, który przedstawił wnioski oraz zaprezentował założenia wypracowanego w trakcie zajęć szczegółowego algorytmu postępowania funkcjonariuszy Policji szczebla powiatowego we wszystkich fazach działań podejmowanych w celu wykonania zadań w sytuacjach kryzysowych. Algorytm będzie weryfikowany i uszczegóławiany w kolejnych modułach projektu.

Seminarium zakończył insp. Jakub Gorczyński, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, dziękując uczestnikom za aktywność i czynny udział w podgrupach roboczych, a trenerom za bogaty merytorycznie program i zaangażowanie w realizację zajęć. Szczególne podziękowania skierował w stronę Naczelnika Sztabu Prewencji podinsp. Michała Pawlińskiego, wyrażając uznanie za profesjonalną organizację tak dużego w skali wydarzenia (w seminarium uczestniczyło ponad 90 osób).

Seminarium zostało zorganizowane przez Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w ramach I modułu projektu pn. "Skuteczni w działaniu - współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej". Celem głównym projektu jest podniesienie skuteczności działań oraz ich koordynacji pomiędzy Policją a innymi służbami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w obiektach infrastruktury krytycznej.

Projekt przewiduje wielotorowe doskonalenie wiedzy i umiejętności zarówno funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz poległych jednostek, jak również przedstawicieli wszystkich ogniw zarządzania kryzysowego na Mazowszu oraz reprezentantów innych garnizonów Policji w kraju, zwłaszcza z partnerskich komend wojewódzkich w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie.

 

Opracowała: Eliza Sułkiewicz, Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu.

 

Powrót na górę strony