Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

Szkolenie warsztatowe z zakresu prowadzenia czynności procesowych i operacyjnych

Data publikacji 24.03.2022

Charakterystyka działania tzw. aktywnego zabójcy, praktyka procesowa związana z uzyskiwaniem danych informatycznych dla celów dowodowych, udzielanie pierwszej pomocy w warunkach bojowych, schematy phishingu i spoofingu to przykładowe obszary spośród tematów poruszanych na trzydniowym szkoleniu warsztatowym z zakresu prowadzenia czynności procesowych i operacyjnych przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach kryzysowych.

W szkoleniu wzięli udział reprezentanci wszystkich jednostek Policji podległych KWP z siedzibą w Radomiu, a także Komend Wojewódzkich Policji w Lublinie, Białymstoku i Olsztynie.

Pierwszy dzień szkolenia stanowił teoretyczne przygotowanie uczestników do realizacji zadań praktycznych w grupach. Szkolenie rozpoczął nadkom. Andrzej Kamiński, Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu, który przybliżył cele szczegółowe oraz założenia poszczególnych zajęć.

Pierwszą prelekcję poprowadził nadkom. Grzegorz Chrzanowski reprezentujący Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu, który omówił przede wszystkim zasady współdziałania ze służbą kontrterrorystyczną oraz procedury postępowania Policji w przypadku ataku aktywnego zabójcy – tzw. zadania First Responders. Szczególną uwagę poświęcił czynnościom przypisanym zespołom interwencyjnym, w tym prowadzeniu działań według priorytetu: neutralizacja aktywnych zagrożeń, pomoc rannym i w dalszej kolejności usuwanie pozostałych zagrożeń. Prelekcja była oparta o przykłady praktyczne z analizą błędów i uchybień, które miały miejsce podczas działań reaktywnych przy zdarzeniach typu zamach terrorystyczny w Columbine High School w Littleton (USA, 20 kwietnia 1999 r.) czy w Saint Denis i Paryżu (Francja, 13 listopada 2015 r.). Szczegółowo zapoznano słuchaczy z systemem współpracy międzyinstytucjonalnej w sytuacji zagrożenia – przede wszystkim wymiany informacji i współdzielenia zadań przez Policję i Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejską (Gminną). Nie zabrakło także podstawowych informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych według protokołu MARCH, omówionych przez asp. sztab. Dariusza Plutę z SPKP.

zdjęcia szkoleniowe - sala wykładowa

Teoretyczno-praktyczny wymiar miało także wystąpienie kom. Jarosława Cieślika ze Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, który najpierw omówił metody i formy przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku ze zdarzeniami szczególnymi, a następnie zaprezentował materiał multimedialny z aranżacją wysuniętego stanowiska dowodzenia. Analogiczne czynności stanowiły przedmiot jednego z zadań w rywalizacjach drużynowych drugiego dnia szkolenia.

Przygotowanie do ćwiczeń warsztatowych przeprowadzili też prelegenci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego: podkom. Agnieszka Bałuszyńska  oraz podinsp. Jacek Sieczkowski, zapoznając uczestników z praktyką procesową związaną z uzyskiwaniem dla celów dowodowych danych informatycznych znajdujących się w urządzeniach lub systemach informatycznych. Poruszono zagadnienia dotyczące czynności operacyjnych na miejscu zdarzenia przed i po zajściu, prawidłowego prowadzenia czynności oględzinowych miejsca zdarzenia, a także zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz zabezpieczenia dowodów przestępstwa.

Mł. asp. Jarosław Piętowski z Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu omówił procedury i metody zabezpieczania danych z nośników cyfrowych, natomiast st. sierż. Bartłomiej Hodio z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu skupił się w swoim wystąpieniu przede wszystkim na problematyce uzyskiwania danych internetowych od zagranicznych podmiotów świadczących usługi w sieci Internet oraz kwestii wyników procesowych analizy urządzeń mobilnych i ruchu sieciowego. W swym wykładzie prelegent wskazał, za pomocą jakich instrumentów prawnych można występować do podmiotów zagranicznych, zarówno tych znajdujących się w Unii Europejskiej, jak i tych mających siedzibę poza tym obszarem. Na koniec swojego wystąpienia st. sierż. Bartłomiej Hodio wskazał praktyczne aspekty nawiązywania kontaktu z takimi podmiotami, ich wymaganiami, możliwościami oraz specyfiką ich systemów prawnych, stawiając za przykład firmy, z którymi funkcjonariusze Wydziału do walki z Cyberprzestępczością najczęściej współpracują.

Drugi dzień szkolenia miał wymiar w pełni praktyczny i opierał się na aranżacji czterech symulacji zdarzeń w obszarze infrastruktury krytycznej. Uczestnicy pracowali w rywalizujących ze sobą drużynach, a zadania, z jakimi przyszło im się zmierzyć, były oparte o opracowane w I module projektu założenia procedury działań reaktywnych na wypadek zagrożenia IK, a także o wiedzę i umiejętności zdobyte przez trenerów w szkoleniach realizowanych w ramach modułu II i IV. Warsztaty przeprowadzane tego dnia odnosiły się m.in. do zabezpieczenia dowodów przestępstwa, wyników procesowych analizy urządzeń mobilnych i ruchu sieciowego czy prawidłowego prowadzenia czynności oględzinowych miejsca zdarzenia.

zdjęcia szkoleniowe - pierwsza pomoc, czynności operacyjne, sala wykładowa

Trzeci dzień stanowiło podsumowanie wypracowanych efektów zajęć oraz przedstawienie wniosków przydatnych dla ekspertów weryfikujących opracowywany projekt procedury działań reaktywnych w sytuacji zagrożenia infrastruktury krytycznej prowadzonych przez Policję garnizonu mazowieckiego ze współpracy z pozostałymi podmiotami łańcucha zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem szczegółowego algorytmu postępowania funkcjonariuszy Policji szczebla powiatowego we wszystkich fazach działań podejmowanych w celu wykonania zadań w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie uroczyście zakończył mł. insp. Piotr Janik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, który z szacunkiem odniósł się do wysokiego poziomu merytorycznego oraz praktycznego wymiaru zajęć, a następnie wręczył uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

 

Szkolenie zorganizowano w terminie 21-23 marca 2022 roku w Paprotni k. Sochaczewa w ramach realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu projektu pn. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej”, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Koordynatorem merytorycznym przedsięwzięcia był Wydział do walki z Cyberprzestępczością KWP z siedzibą w Radomiu.

 

Opracowanie:  Eliza Sułkiewicz [ZFP KWP zs. w Radomiu],
podkom. Michał Pokorski, st. sierż. Bartłomiej Hodio
[Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu]

 

Powrót na górę strony