Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

KWP zs. w Radomiu organizatorem szkolenia dla negocjatorów policyjnych

Data publikacji 24.06.2022

W pomieszczeniu sterowni stacji elektroenergetycznej jednej z największych elektrowni w Polsce zabarykadował się agresywny pracownik. Miał przy sobie walizkę z materiałami wybuchowymi i groził wysadzeniem całego obiektu. Tak zaczyna się jeden ze scenariuszy szkolenia dla negocjatorów policyjnych, zorganizowanego w dniach 13-15 czerwca 2022 roku w Kielcach przez firmę Safety Project na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Program szkolenia miał na celu aktualizację wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych funkcjonariuszy należących do nieetatowych grup negocjacyjnych w poszczególnych garnizonach Policji.

W pierwszym dniu zajęć uczestnicy skupili się przede wszystkim na stosowaniu scenariuszowej metody oceny ryzyka dla systemów infrastruktury krytycznej. Bazując na przykładowych obiektach IK mieli za zadanie zidentyfikować główne zagrożenia i zbudować na ich podstawie scenariusze zdarzeń, następnie określić prawdopodobieństwo wystąpienia tych zdarzeń oraz oszacować skutki ich wystąpienia. Istotną kwestią było także określenie podatności infrastruktury krytycznej na zidentyfikowane zagrożenia, co pozwoliło w konsekwencji na skwantyfikowanie ryzyka zaistnienia każdego z nich i odniesienie go do trzystopniowej skali akceptowalności.

Drugi dzień szkolenia poświęcony był na realizację zróżnicowanych symulacji zdarzeń na obiektach infrastruktury krytycznej. Uczestnicy wcielali się rotacyjnie w poszczególne role nie tylko członków zespołu negocjacyjnego, ale też sprawców, obserwatorów czy dowódców działań. Zainicjowano manifestację próby samobójczej, sytuację zakładniczą oraz groźbę użycia materiałów wybuchowych na terenie IK. Efektywność części warsztatowej została dodatkowo zwiększona dzięki szczegółowemu omówieniu po każdej symulacji popełnionych uchybień czy zauważonych zagrożeń oraz konstruktywnemu wskazaniu obszarów optymalizacji przeprowadzonego procesu negocjacji ze sprawcami.

zdjęcia z uczestnikami szkolenia

Równolegle do symulacji zdarzeń na obiektach IK trwał panel Wojewódzkich Koordynatorów Grup Negocjacyjnych Policji, prowadzony przez Pana mł. insp. Dariusza Potrząsaja – Koordynatora Krajowego Negocjatorów z Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji oraz Panią podkom. Annę Garbacz – koordynatorkę negocjatorów na terenie garnizonu mazowieckiego.

W ostatnim dniu szkolenia przybliżono uczestnikom planowane zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania nieetatowych grup negocjacyjnych, a także podsumowano wypracowane w trakcie zajęć umiejętności  praktyczne.

Szkolenie zorganizowano w ramach realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu projektu pn. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej”, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Organizatorem szkolenia był Sztab Policji KWP zs. w Radomiu. W szkoleniu wzięło udział 55 funkcjonariuszy Policji wchodzących w skład zespołów negocjacyjnych.

logotyp projektu

Opracowanie/zdjęcia: Eliza Sułkiewicz, Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony