Synergia służb

Mazowiecka Policja partnerem w projekcie „Synergia służb kluczem do bezpiecznego jutra”

Data publikacji 09.07.2021

W ramach dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu jest partnerem w projekcie NMF/PA20/027 pt: „Synergia służb kluczem do bezpiecznego jutra”, realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

Celem projektu głównym projektu jest zwiększenie sprawności działania i kooperacji organów ścigania w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu szkoleń i warsztatów dla 300 uczestników oraz wizyt studyjnych w Interpolu oraz jednostkach policyjnych w Słowenii, Holandii i Niemczech dla 160 uczestników z KWP w Łodzi, KWP zs. w Radomiu, oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Partnerami są również Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz organizacje pozarządowe – La Strada, ITAKA oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z których eksperci wesprą merytoryczną stronę projektu.

Udział w projekcie biorą też m.in.: Frontex i Biuro Międzynarodowe Komendy Głównej Policji.

Czas trwania projektu to 18 miesięcy, a szacowany koszt jego realizacji wynosi 259 927  EUR.

 

Mazovia Police as a partner in the project "Synergy of services as a key to safe tomorrow".

Under the funding from the Norwegian Financial Mechanism, the Regional Police Headquarters in Radom is a partner in the project NMF/PA20/027 entitled "Synergy of services - the key to a safe tomorrow", implemented by the Regional Police Headquarters in Łódź.

The main objective of the project is to increase the efficiency of operation and cooperation of law enforcement bodies in combating trafficking in human beings and gender-based violence at the national and international level.

The goal will be achieved through the implementation of a series of training courses and workshops for 300 participants and study visits to Interpol and police units in Slovenia, the Netherlands and Germany for 160 participants from the Regional Police Headquarters in Łódź, Regional Police Headquarters in Radom and the Vistula Border Guard Unit. Partners also include the District Inspectorate of the Prison Service in Warsaw and NGOs - La Strada, ITAKA and the Polish Platform for Internal Security, whose experts will support the substantive side of the project.

Participants in the project also include: Frontex and the International Bureau of the Police Headquarters.

The duration of the project is 18 months, and the estimated cost of its implementation is EUR 259,927.

 

https://www.eog.gov.pl/                                http://fundusze.mswia.gov.pl/

 

Projekt nr NMF/PA20/027 pn. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” jest finansowany z Programu „Sprawy Wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji.

Project No. NMF/PA20/027 entitled "Synergy of services as a key to a safe tomorrow" is financed by the "Home Affairs" Programme implemented under the Norwegian Funds 2014-2021. The Programme is at the disposal of the Minister of Home Affairs and Administration.

Powrót na górę strony