Deklaracja dostępności - Policja Mazowiecka

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 21.09.2020

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej KWP zs. w Radomiu

Data publikacji strony internetowej:21.09.2020.

Data ostatniej dużej aktualizacji:21.09.2020.

Strona internetowa http://mazowiecka.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,

  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu:

ul. 11 Listopada 37/59

adres poczty elektronicznej: zenon.romanek@ra.policja.gov.pl

47 701 20 79

Osobą odpowiedzialną jes mł. insp. Zenon Romanek koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KWP zs. w Radomiu.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. W powyższym budynku swoją siedzibę mają również Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Wejście na teren obiektów KWP zs. w Radomiu odbywa się przez furtkę wejściową:

- od ulicy 11-go Listopada;

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane poza ogrodzeniem KWP od strony ul. Żwirki i Wigury i ul. 11-go Listopada.

Pojazdy interesantów o ograniczonej sprawności ruchomej mają prawo wjazdu i parkowania na parkingu dla pojazdów służbowych – parkingi zlokalizowane na terenie KWP wydzielone wewnętrznymi szlabanami – wjazd od ul. Chrobrego.

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy 11 Listopada. Po lewej stronie schodów znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi windy znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym na wprost wejścia znajduje Recepcja. Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Przy Recepcji znajdują się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Wejście do obiektu KWP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);

  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej: KWP, CBŚP lub BSWP;

  • numeru wydanej karty z nadrukiem „GOŚĆ”, „GOŚĆ POLICJA”.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KWP.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający się do: KWP, CBŚP lub BSWP wchodzą do obiektów KWP zlokalizowanych przy ul. 11-go Listopada 37/59 wyłącznie przez recepcję KWP.

Interesanci wchodzący do obiektów KWP mogą być sprawdzeni przy użyciu bramki lub/oraz ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody i windy.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu za bramkami znajdującymi się w głównym wejściu do budynku.

W budynku są windy.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduję się na parterze. Przed budynkiem, na parkingu od 11 Listopada wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Powrót na górę strony