Kwalifikowany pracownik ochrony

Przesłanie wniosku przez platformę ePUAP

Data publikacji 28.04.2021

W przypadku przesłania wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego przez platformę ePUAP, dokumenty, o których mowa w załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1628): świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o ukończeniu kursu, orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne, powinny być doręczone w oryginale lub prawidłowo potwierdzonej kopii.


Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), za dokument mogący stanowić dowód na podstawie którego organ administracji publicznej dokonuje określonych ustaleń uznaje jedynie oryginał lub prawidłowo potwierdzoną kopię dokumentu.


Zgodnie z przepisem art. 76a § 2 kpa, zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.


Natomiast art. 76a § 2a kpa stanowi, że jeżeli odpis dokumentu został sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.


Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dokument potwierdzony samodzielnie przez stronę postępowania nie ma mocy dowodowej.

 

 

 

Powrót na górę strony