Pozwolenia na broń

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń

Data publikacji 04.08.2016

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń Wniosek o wydanie pozwolenia na broń składa się osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji (Radom, ul. 11 Listopada 37/59) w poniedziałki w godz. 8.00-17.00 oraz w środy i piątki od 8.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji ul. 11 Listopada 37/59 26 – 600 Radom

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń składa się osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji (ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom) w poniedziałki w godz. 8.00 -17.00 oraz w środy i piątki w godz. 8.00 - 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Postępowań Administracyjnych

Komendy Wojewódzkiej Policji

ul. 11 Listopada 37/59

26 – 600 Radom

 

Informacja o przyjęciach interesantów w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego:

Przyjęcia interesantów w Wydziale Postępowań Administracyjnych odbywają się w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.00 oraz w środy i piątki w godz. 8.00 - 15.00.

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, należy rozważyć konieczność osobistego stawiennictwa w urzędzie. Warto podkreślić, że wszystkie sprawy związane z pozwoleniem na broń, poza zdaniem broni do depozytu Policji, załatwić można korespondencyjnie.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń do wniosku dołącza:

1)     dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł,

2)     aktualne orzeczenia: lekarskie i psychologiczne, potwierdzające, że wnioskodawca może dysponować bronią (UWAGA: orzeczenie nie może być wydane wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia),

Rejestr lekarzy

Rejestr psychologów

3)     2 zdjęcia,

4)     dokumenty potwierdzające istnienie ważnej przyczyny posiadania broni, to jest:

w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych: patent strzelecki, licencję zawodniczą

w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń palną do celów łowieckich: zaświadczenie o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim wraz z zaświadczeniem o uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania (UWAGA: zaświadczenia o członkostwie w PZŁ
nie zastępuje kopia legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego)

w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich: zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń palną do rekonstrukcji historycznych: zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu organizującym rekonstrukcje historyczne, statut stowarzyszenia, zaświadczenie potwierdzające czynny udział
w działalności statutowej

w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń palną do celów pamiątkowych: dokument potwierdzający nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów szkoleniowych: dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich, dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich

w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej: informacje lub dokumenty potwierdzające stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia wnioskodawcy.

 

Dokumentem mogącym stanowić dowód w postępowaniu administracyjnym jest oryginał  lub potwierdzona kopia dokumentu.

Składając wniosek o wydanie pozwolenia na broń osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu można dołączyć do wniosku kopie dokumentów, których zgodność z oryginałem potwierdzi pracownik Wydziału Postępowań Administracyjnych
po okazaniu oryginału.

Pozwolenie na broń wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, w której określa się:

1)     cel, w jakim pozwolenie zostało wydane,

2)     rodzaj broni,

3)     liczbę egzemplarzy broni

Wykazanie, że wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla siebie, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz że zachodzi po jego stronie ważna przyczyna uzasadniająca wydanie pozwolenia na broń nie oznacza, że komendant wojewódzki Policji wyda pozwolenie na dowolną liczbę egzemplarzy broni.

Na wnioskodawcy ciąży zatem ciężar wykazania, że:

·         spełnia wymogi konieczne do uzyskania pozwolenia na broń,

·         koniecznym jest posiadanie przez niego określonej we wniosku o wydanie pozwolenia liczby egzemplarzy broni.

 

Powrót na górę strony