Pozwolenia na broń

Broń w depozycie

Data publikacji 04.08.2016

Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni.

Przez zbycie broni rozumie się:

1)     sprzedaż lub darowiznę na rzecz osoby uprawnionej do posiadania broni danego rodzaju – na podstawie ważnego zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni,

2)     sprzedaż za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu bronią,

3)     pozbawienie cech użytkowych,

Jeżeli broń nie zostanie zbyta lub pozbawiona cech użytkowych, w terminie 30 dni należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

 

Złożenie broni do depozytu nie stanowi przeszkody do jej zbycia.

Złożenie broni do depozytu może nastąpić:

w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji (Radom, ul. 11 Listopada 37/59, Wydział Postępowań Administracyjnych, pokój 617) lub: w najbliższej komendzie powiatowej/ miejskiej Policji (z wyjątkiem Komendy Miejskiej Policji w Radomiu)

Koszty deponowania broni ponosi osoba deponująca, która utraciła pozwolenie na broń lub weszła w posiadanie broni po osobie zmarłej.

Osoba składająca broń do depozytu może w zakresie tej broni:

1)     wyrazić zgodę na jej zniszczenie – do protokołu przyjęcia broni i amunicji,

2)     złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni i amunicji,

3)     złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni i amunicji na rzecz Skarbu Państwa

 

Opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji naliczane są po upływie roku od dnia ich złożenia do depozytu i wynoszą 2, 42 zł (dwa złote i 42/100) za każdy dzień przechowywania broni w depozycie.

NBP Oddział Okręgowy Warszawa

60 1010 1010 0022 1922 3100 0000

 

Opłata we wskazanej wysokości dotyczy przechowywania jednej jednostki broni palnej.

W przypadku złożenia do depozytu kilku egzemplarzy broni, opłata za przechowywanie naliczana jest za każdą z nich odrębnie.

 

Ogłoszenie dotyczące likwidacji niepodjętego depozytu, zamieszczone 19.05.2022 r.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 roku Nr 208 poz. 1537 z późn. zm.) wzywam Pana: Tomasz Janduła, ostatnio zamieszkałego - Młodocin Mniejszy 62A, 26-624 Młodocin Mniejszy, do zbycia lub zadysponowania w inny sposób depozytem w postaci broni palnej:

 1. pistolet P-83, kal. 9mm, nr SF05210

 2. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS03573

 3. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS03527

 4. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS03440

 5. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS03552

 6. pistolet P-83, kal. 9mm, nr SF04891

 7. pistolet P-83, kal. 9mm, nr CH03589

 8. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS03461

 9. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS03450

 10. pistolet P-83, kal. 9mm, nr CH03588

 11. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS03574

 12. pistolet P-83, kal. 9mm, nr SF04689

 13. pistolet P-83, kal. 9mm, nr SF02719

 14. pistolet P-83, kal. 9mm, nr CH03476

 15. pistolet P-83, kal. 9mm, nr SF02155

 16. pistolet P-83, kal. 9mm, nr CH03562

 17. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS03526

 18. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS02869

 19. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS03563

 20. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS03565

 21. pistolet P-83, kal. 9mm, nr CH04145

 22. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS02870

 23. pistolet P-83, kal. 9mm, nr CH03411

 24. pistolet P-83, kal. 9mm, nr CH03568

 25. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS03467

 26. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS00742

 27. pistolet P-83, kal. 9mm, nr SF05658

 28. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS02867

 29. pistolet P-83, kal. 9mm, nr ZS03504

 30. pistolet MAKAROW, kal. 9mm, nr AP0282

 31. pistolet MAKAROW, kal. 9mm, nr ΠA2276

 32. pistolet MAKAROW, kal. 9mm, nr AP3780

 33. pistolet P-99, kal. 9mm, nr 502091

 34. pistolet P-99, kal. 9mm, nr 502087

 35. pistolet P-99, kal. 9mm, nr 502092

 36. pistolet P-99, kal. 9mm, nr FB35861

 37. pistolet CZ, kal. 9mm, nr B4132

 38. pistolet maszynowy PM-84P, kal. 9mm,
  nr A007

 39. pistolet maszynowy PM-98, kal. 9mm,
  nr FP7484

 40. pistolet maszynowy PM-98, kal. 9mm,
  nr ZK1742

 41. pistolet maszynowy PM-98, kal. 9mm,
  nr FP7459

 42. pistolet maszynowy PM-98, kal. 9mm,
  nr ZK5328

 43. pistolet maszynowy PM-98, kal. 9mm,
  nr FP7451

 44. pistolet maszynowy PM-98, kal. 9mm,
  nr ZK5311

pozostających w depozycie organu Policji od dnia 05.04.2013 r.

Nadmieniam, że nie legitymuje się Pan pozwoleniem na posiadanie broni palnej danego rodzaju i dlatego nie może Pan wejść w fizyczne posiadanie zdeponowanych jednostek broni; niemniej jednak jest Pan zobowiązany do wskazania osoby uprawnionej do odbioru wskazanych jednostek broni, tj. takiej osoby, która posiada ważne pozwolenie na dany rodzaj broni i przedłoży dokument, potwierdzający nabycie tej broni. Termin do odbioru depozytu wynosi 3 (trzy) lata od dnia wezwania do zadysponowania depozytem. Po upływie tego terminu nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu, a naliczona do tego czasu należność za depozyt stanie się wymagalna i podlegać będzie egzekucji komorniczej.

Wyjaśniam, że zgodnie z art. 2 pkt. 3 cyt. ustawy, przez likwidację niepodjętego depozytu należy rozumieć przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Przyjęcia interesantów w Wydziale Postępowań Administracyjnych odbywają się w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.00 oraz w środy i piątki w godzinach 8.00 - 15.00.

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu (47) 701 20 16.

 

Powrót na górę strony