Deklaracja dostępności - deklaracja dostępności - KPP w Ciechanowie

deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 22.09.2020

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mazowiecka.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

spanData publikacji strony internetowej:  17.12.2008.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  22.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie:

ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25, 06-400 Ciechanów

adres poczty elektronicznej: prasowy.kppciechanow@ra.policja.gov.pl

47 703 12 65

Osobą odpowiedzialną jest p.o. Oficera Prasowego podkom. Ewa Brzezińska koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Ciechanowie.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

 

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25 w Ciechanowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektów KPP Ciechanów odbywa się przez furtkę wejściową:

- od ulicy 11-go Pułku Ułanów Legionowych

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane poza ogrodzeniem KPP od strony ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych oraz ulicy Nowozagumiennej

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W poczekalni, po lewej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie recepcji z oknem. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Za recepcją znajduje się przeszklone pomieszczenie dyżurnego, które wyposażone jest w  urządzenie obsługujące aplikację Jabber umożliwiające porozumiewanie się w języku migowym. Poczekalnia oddzielona jest od dalszej części holu zainstalowaną ścianką aluminiową z drzwiami otwieranymi zamkiem elektromagnetycznym, do którego karty dostępu posiadają jedynie funkcjonariusze i pracownicy Komendy. Interesanci i osoby postronne mają jedynie dostęp do poczekalni budynku Komendy.

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do poczekalni KPP.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający się do: KPP wchodzą do obiektów KPP zlokalizowanych przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych wyłącznie przez recepcję KPP.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie jest dwupiętrowy. Na każdą z kondygnacji prowadzą schody. Brak windy. Piętra budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się przez bramę wjazdową od ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych i prowadzi na wewnętrzny dziedziniec budynku. Na dziedzińcu po prawej stronie  znajdują się drzwi wejściowe do budynku – na poziomie chodnika. Na parterze wydzielono pomieszczenie, w którym odbywa się obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduję się na parterze. Przed budynkiem, na parkingu od 11 Pułku Ułanów Legionowych 25 wyznaczono 2 miejsca parkingowe a na ul. Nowozagumiennej z tyłu siedziby KPP Ciechanów 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie swoim interesantom- osobom niesłyszącym, zapewnia bezpłatny dostęp do świadczeń tłumacza z zakresu języka migowego. Bliższe informacje znajdują się w zakładce strony BIP KPP w Ciechanowie : Informacja dla osób niesłyszących.

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie zapewnia niesłyszącym interesantom kontakt za pomocą wiadomości SMS/ MMS, nr tel. 797 017 454

 

Powrót na górę strony