Aktualności

Jak nieść pomoc i przeciwdziałać przemocy w rodzinie – policjanci szkolili się ze specjalistami

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zorganizowała kurs, ukierunkowany na przeciwdziałanie przemocy. Przez kilkanaście dni specjaliści szkolili policyjnych profilaktyków, dzielnicowych, pracowników socjalnych oraz pedagogów szkolnych. Studium zawierało kompendium wiedzy , niezbędnej szczególnie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, funkcjonujących w ramach procedury „Niebieskie karty”.

W pierwszym półroczu br. policyjni profilaktycy, dzielnicowi, pracownicy socjalni oraz pedagodzy szkolni wzięli udział w szkoleniu pn. „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W trakcie 4 trzydniowych sesji uczestniczyli w wykładach, seminariach, ćwiczeniach i warsztatach, a także obejrzeli filmy instruktażowe. Członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych zyskali wiedzę, niezbędną dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Szkolenie miało na celu m.in. pogłębienie wiedzy na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie oraz zdobycie umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i zagrożonych jej wystąpieniem. Był to także czas na pogłębienie wiedzy na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań w tym zakresie oraz pogłębienie umiejętności potrzebnych w kontakcie z osobą stosującą i doznającą przemocy.


podkom. Małgorzata Pychner

Powrót na górę strony