Skargi i wnioski - Urząd - KPP w Garwolinie

Skargi i wnioski

Data publikacji 29.11.2016

Skargi i wnioski do Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji
i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
(Dz.U. Nr 5 poz. 46).

            Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”. 

 

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej. 

 

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

 

ul. Stacyjna 23

 

08-400 Garwolin

 

 

telefaksem przesyłać na numer: 

(25) 684 0222

 

 

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:  

kppgarwolin@ra.policja.gov.pl

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”. 

 

INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ: 

 

·         Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie:

      Poniedziałek: w godz. 16-18

 

      Piątek             w godz. 11-13

 

wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie

 

tel. (25) 6840260

 

 

·         Pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie:

      Poniedziałek: w godz. 14-16

 

      Piątek             w godz. 11-13

 

  

 

Jednostką nadrzędną nad KPP w Garwolinie  jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

 

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:

 

Ø      Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s. w Radomiu  lub jego zastępców -
w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.30,

 

Ø      Naczelnika Wydziału Kontroli KWP lub jego zastępcę, a także przez policjantów Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP:

 

·        od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30,

 

·        dodatkowo policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli, przyjmują interesantów poniedziałki w godzinach od  15.30 do 17.30,  

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59

 

wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 48 345 23 39 lub 48 345 22 

Powrót na górę strony