Ochrona danych osobowych

Data publikacji 29.04.2022

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie

  

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

ul. Stacyjna 23, 08-400 Garwolin

 

Komendant  Powiatowy  Policji  w Garwolinie wyznaczył Inspektora ochrony danych:

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji  w Garwolinie, ul. Stacyjna 23, 08-400 Garwolin, tel. miejski (025) 684-02-42, adres mailowy: iod.kppgarwolin@ra.policja.gov.pl

Kontakt do Pełnomocnika  ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji  w Garwolinie, ul. Stacyjna 23, 08-400 Garwolin, tel. miejski (025) 684-02-87, adres mailowy: oin.kppgarwolin@ra.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Pani/Pana dane osobowe:

·         będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

·         nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Powrót na górę strony