Broń w depozycje

Broń w depozycje

Data publikacji 02.12.2016

Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni.

Przez zbycie broni rozumie się:

1)     sprzedaż lub darowiznę na rzecz osoby uprawnionej do posiadania broni danego rodzaju – na podstawie ważnego zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni,

2)     sprzedaż za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu bronią,

3)     pozbawienie cech użytkowych,

Jeżeli broń nie zostanie zbyta lub pozbawiona cech użytkowych, w terminie 30 dni należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Złożenie broni do depozytu nie stanowi przeszkody do jej zbycia.

 

Złożenie broni do depozytu może nastąpić:

 

w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji (Radom, ul. 11 Listopada 37/59, Wydział Postępowań Administracyjnych, pokój 617)

 

lub: w najbliższej komendzie powiatowej/ miejskiej Policji (z wyjątkiem Komendy Miejskiej Policji w Radomiu)

 

Koszty deponowania broni ponosi osoba deponująca, która utraciła pozwolenie na broń lub weszła w posiadanie broni po osobie zmarłej.

 

Osoba składająca broń do depozytu może w zakresie tej broni:

1)     wyrazić zgodę na jej zniszczenie – do protokołu przyjęcia broni i amunicji,

2)     złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni i amunicji,

3)     złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni i amunicji na rzecz Skarbu Państwa

 

Opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji naliczane są po upływie roku od dnia ich złożenia do depozytu i wynoszą 2, 42 zł (dwa złote i 42/100) za każdy dzień przechowywania broni w depozycie.

NBP Oddział Okręgowy Warszawa

60 1010 1010 0022 1922 3100 0000

 

Opłata we wskazanej wysokości dotyczy przechowywania jednej jednostki broni palnej.

W przypadku złożenia do depozytu kilku egzemplarzy broni, opłata za przechowywanie naliczana jest za każdą z nich odrębnie.

Powrót na górę strony