Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe

Data publikacji 02.12.2016

czynność

wysokość opłaty

podmioty zwolnione z opłat

wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej

242 zł

pozwolenie na broń otrzymywane przez żołnierza w formie wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej

wydanie pozwolenia na broń osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

1 193 zł

pozwolenie na broń wydawane szkole

poświadczenie zgodności kopii lub odpisu z oryginałem – od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy

5 zł

 

wydanie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych

82 zł

karta rejestracyjna wydawana szkole

wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej

105     zł

 

 

zaświadczenie uprawniające do zakupu broni

 

17 zł

 

wymiana legitymacji posiadacza broni

 

17 zł

wydanie nowej legitymacji w sytuacji, gdy w wydanej legitymacji brak jest miejsca do wpisania kolejnej jednostki broni (wydanie nowej legitymacji następuje w chwili rejestracji broni)

złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

17 zł

1)     dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do odbioru dokumentów,

2)     udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

 


Opłat skarbowych należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Radomiu lub przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego:

BANK PKO SA II O/RADOM

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Powrót na górę strony