Zasady wydawania pozwolenia na broń

Zasady wydawania pozwolenia na broń

Data publikacji 02.12.2016

Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Pozwolenie na broń może być wydane w szczególności w następujących celach:

1)     ochrony osobistej,

2)     ochrony osób i mienia,

3)     łowieckich,

4)     sportowych,

5)     rekonstrukcji historycznych,

6)     kolekcjonerskich,

7)     pamiątkowych,

8)     szkoleniowych.

Za ważne przyczyny posiadania broni uważa się w szczególności:

dla pozwolenia na broń do ochrony osobistej oraz ochrony osób imienia: stałe, realne 
i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.

 

dla pozwolenia na broń do celów łowieckich: posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

 

dla pozwolenia na broń do celów sportowych: udokumentowane członkostwo 
w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego, 

 

dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych: udokumentowane członkostwo 
w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest  organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej,

 

dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich: udokumentowane członkostwo 
w stowarzyszeniu  o charakterze kolekcjonerskim,

 

dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych: udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia,

 

dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych: posiadanie uprawnień, określonych 
w odrębnych przepisach, do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich

 

Ubiegający się o wydanie pozwolenia na broń wnosi opłatę skarbową za pozwolenie 
w wysokości 242 złotych. Dowód uiszczenia opłaty doręcza się łącznie z wnioskiem 

Powrót na górę strony