Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Łosicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wls/.

Data publikacji strony internetowej: 2012.04.17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • są nadawane na żywo,
 • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
 • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
 • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
 • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
 • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
 • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

 

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Łosicach:

ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice

adres poczty elektronicznej: weronika.wujek@ra.policja.gov.pl

telefon 47 702 72 20

Osobą odpowiedzialną jest mł. asp. Weronika Wujek, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Łosicach.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Kolejowej 6 w Łosicach. Siedziba oznaczona jest neonem świetlnym z logo i napisem POLICJA.

Wejście na teren obiektów KPP w Łosicach jest ogólnodostępne i usytuowane od strony ulicy Krasickiego.

KPP w Łosicach nie posiada miejsc parkingowych dla interesantów. Najbliższy parking znajduje się po drugiej stronie ulicy Krasickiego.

KPP w Łosicach nie posiada miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do holu głównego prowadzą schody wewnątrz klatki schodowej. Po prawej stronie  stronie drzwi wejściowych znajduje się winda.

Komenda Powiatowa Policji w Łosicach posiada całodobową ochronę fizyczną w osobach oficera dyżurnego.

W holu głównym po prawej stronie wejścia znajduje się Pomieszczenie Dyżurnego. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

 • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy dyżurny jednostki zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu policjanta lub pracownika policji, który ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do holu głównego KPP.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduję się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

Interesanci przyjmowani są również przez funkcjonariuszy dzielnicowych w punktach przyjęć interesantów w poszczególnych gminach:

 • Dzielnicowy Gminy Olszanka przyjmuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w czwartki w godz. 9:30-11:30.

Ośrodek znajduje się pod adresem 08-207  Olszanka 42, w budynku piętrowym. Budynek jest oddalony od drogi głównej, przed budynkiem znajduje się duży parking.

Do biura GOPS prowadzi wejście boczne od strony północnej, do pomieszczeń biura prowadzą schody, nie ma windy. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest utrudniony dla osób z dysfunkcją ruchu. W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do biura funkcjonariusz zejdzie na parter i przyjmie interesanta w klubie seniora.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Dzielnicowy Gminy Stara Kornica przyjmuje w Urzędzie Gminy Stara Kornica we wtorki w godz. 9:30-11:30

Urząd Gminy Stara Kornica znajduje się pod adresem 08 – 205 Stara Kornica 191.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Dwa od frontu  - (wejście główne i wejście boczne) oraz jedno wejście od strony parku (wejście od tyłu). Do wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od frontu znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Odległości między wejściami mogą stanowić ewentualną niedogodność.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Dzielnicowy przyjmuje na parterze, w sali konferencyjnej, do której prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze zgodna z wymogami.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przy budynku Urzędu Gminy znajduje się duży parking wraz z oznakowanym przejściem dla pieszych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Dzielnicowy Gminy Platerów przyjmuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w poniedziałki w godz. 9:00-11:30, w pomieszczeniu oznaczonym nr 2.

Ośrodek znajduje się pod adresem: 08-210 Platerów, ul. Dworcowa 21.

Do budynku prowadzą 2 wejścia tj.: od ul. Dworcowej (wejście główne) i 1 od ul. 3 Maja (wejście od tyłu budynku). Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście od tyłu budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Odległości między wejściami mogą stanowić ewentualną niedogodność.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku. Budynek jest jednokondygnacyjny wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Dzielnicowy Gminy Sarnaki przyjmuje w Urzędzie Gminy Sarnaki, w poniedziałki w godz. 9:30-11:30.

Urząd Gminy Sarnaki znajduje się pod adresem: 08-220 Sarnaki,  ul. Berka Joselewicza 3.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Berka Joselewicza (wejście główne i wejście boczne) i 1 od ul. Kolejowej (wejście boczne). Do wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od ul. Kolejowej znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Odległości między wejściami mogą stanowić ewentualną niedogodność. Utrudniony dostęp do urzędu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Funkcjonariusz dzielnicowy przyjmuje na parterze w pomieszczeniach GOPS.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Dzielnicowy GminyHuszlew przyjmuje w Urzędzie Gminy Huszlew, we wtorki w godz. 9:00-11:30.

Urząd Gminy Huszlew znajduje się pod adresem: 08-206 Huszlew 77

Do budynku prowadzi 1 wejście główne od ulicy.  Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Utrudniony jest dostęp do urzędu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Funkcjonariusz dzielnicowy przyjmuje na półpiętrze w sali Urzędu Stanu Cywilnego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony