Deklaracja dostępności - KPP w Mławie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 22.09.2020

Komenda Powiatowa Policji w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://mazowiecka.policja.gov.pl/wml/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:22.09.2020.

Data ostatniej dużej aktualizacji:22.09.2020.

Strona internetowa https://mazowiecka.policja.gov.pl/wml/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,

  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r..

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Mławie:

ul. H. Sienkiewicza 2

adres poczty elektronicznej: anna.pawlowska@ra.policja.gov.pl

telefon 47 703 64 11

Osobą odpowiedzialną jes asp.szt Anna Pawłowska koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Mławie.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Mławie, znajduje się na ul. Sienkiewicza 2, 06-500 Mława. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną oraz napisem „POLICJA” nad głównym wejściem.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W przedsionku, po prawej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie recepcji z oknem opatrzonym urządzeniem, służącym do komunikowania się z interesantami.

Po lewej stronie od wejścia do budynku znajduje się pomieszczenie recepcji.

Do okna recepcji oraz poczekalni prowadzą schody. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Interesanci, przebywający w budynku poruszają się wyłącznie w obecności policjantów lub pracowników cywilnych KPP w Mławie.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Mławie jest 2-piętrowy. Na każdą z kondygnacji prowadzą schody.  Piętra budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową  znajduje się od ul. Kościuszki (brama wjazdowa) i prowadzi na wewnętrzny dziedziniec budynku. Na dziedzińcu, po lewej stronie znajdują się drzwi  wejściowe do budynku – na poziomie chodnika.

Wejście prowadzi na parter budynku, gdzie zlokalizowano pokoje dzielnicowych. Na poziomie parteru budynku odbywa się obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową.

Oznaczenie wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz warunkach obsługi znajduje się przy bramie wjazdowej, od ul. Kościuszki.

Na terenie KPP w Mławie, niepełnosprawny interesant porusza się pod opieką policjanta lub pracownika cywilnego.

W budynku nie ma wind.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesanów.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku oraz jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Komenda Powiatowa Policji w Mławie swoim interesantom- osobom niesłyszącym, zapewnia bezpłatny dostęp do świadczeń tłumacza z zakresu języka migowego. Bliższe informacje znajdują się w zakładce strony BIP KPP w Mławie : Informacja dla osób niesłyszących.

Komenda Powiatowa Policji w Mławie zapewnia niesłyszącym interesantom kontakt za pomocą wiadomości SMS/ MMS, nr tel. 797 017 453

 

Powrót na górę strony