Deklaracja dostępności - KMP w Płocku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 22.09.2020

Komenda Miejska Policji w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wpl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej KMP w Płocku

Data publikacji strony internetowej:21.09.2020.

Data ostatniej dużej aktualizacji:21.09.2020.

Strona internetowa http://mazowiecka.policja.gov.pl/wpl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,

  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu:

ul. 11 Listopada 37/59

adres poczty elektronicznej: zenon.romanek@ra.policja.gov.pl

47 701 20 79

Osobą odpowiedzialną jest mł. insp. Zenon Romanek -  koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KWP zs. w Radomiu.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku jest podinsp. Mirosław Płoski - Naczelnik Wydziału-Sztab Policji (nr tel.  47 705 16 15).

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Płocku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na al.J. Kilińskiego 8 w Płocku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

W holu głównym budynku znajduję się biuro przepustek. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na terenie płockiej komendy Poilicji nie ma tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W pkt. przepustek znajduje się aparat telefoniczny z którego można skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, osoba poruszająca się na wózku przekracza bramki udając się do pomieszczenia znajdującego się po lewej stronie od wejścia głównego – kierowana jest przez pracownika biura.

Za biurem przepustek  znajduje się oznaczone tabliczką wejście prowadzące do windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Poza windą , do dalszych części obiektu prowadzą schody. Toalety dla interesantów znajdują się na każdy piętrze budynku. Część z toalet jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W rejonie budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Powrót na górę strony