Deklaracja dostępności - KPP w Płońsku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 22.09.2020

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://mazowiecka.policja.gov.pl/wpn/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:22.09.2020.

Data ostatniej dużej aktualizacji:22.09.2020.

Strona internetowa https://mazowiecka.policja.gov.pl/wpn/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,

  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Płońsku:

ul. 1 Maja 3, 09-100 Płońsk

adres poczty elektronicznej: kinga.drezek-zmyslowska@ra.policja.gov.pl

47 703 35 30

Osobą odpowiedzialną jest kom. Kinga Drężek-Zmysłowska koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Płońsku.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. 1 Maja 3  w Płońsku. Siedziba oznaczona jest  tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wstęp do budynku możliwy jest wejściem głównym od strony ul. 1 Maja. Znajduje się ono na jednym poziomie z chodnikiem. Za wejściem, po prawej stronie znajdują się schody, natomiast po lewej podjazd dla wózków.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej:

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KPP.

Przed wejściem do strefy ochronnej zainstalowana jest przeszklona ścianka aluminiowa z drzwiami otwieranymi zamkiem elektromagnetycznym, do którego karty dostępu posiadają jedynie funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy. Interesanci i osoby postronne mają jedynie dostęp do poczekalni budynku Komendy. Do dalszej części obiektu prowadzą schody i winda osobowo-towarowa przystosowana również dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze.

Przed budynkiem, na parkingu  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Płońsku występuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Powrót na górę strony