WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEK KPP W PRZASNYSZU

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEK KPP W PRZASNYSZU

Data publikacji 06.09.2023

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „wniosek o zapewnienie dostępności”).

Wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

W cel złożenia wniosku można skorzystać z formularza (pdf, 1,3 Mb). Formularz został przygotowany przez PFRON.

Formularz zawiera instrukcję wypełniania wniosku. Wsparcie w wypełnieniu formularza zapewniają dyżurujący pracownicy PFRON na infolinii: 22 581 84 10.

Złożenie wniosku

Wypełniony wniosek o zapewnienie dostępności można:

- wysłać na adres: Ilona CichockaKomenda Powiatowa Policji w Przasnyszu, ul. Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz.

- złożyć osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, ul. Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz . Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 8.00-16:00.

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:  ilona.cichocka@ra.policja.gov.pl

- przesłać na skrzynkę ePUAP

Terminy realizacji wniosku

  1. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni, podmiot publiczny, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  3. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, uzasadnia swoje stanowisko i proponuje dostęp alternatywny.

Dodatkowe informacje na temat sposobu realizacji przez podmioty publiczne wniosków o zapewnienie dostępności

Postępowanie skargowe

W przypadku gdy podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności, wnioskodawca ma prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.

Informacja na temat sposobu złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności.

Pliki do pobrania

  • 18.91 KB
Powrót na górę strony