Deklaracja dostępności - KMP w Radomiu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 22.09.2020

Komenda Miejska Policji w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wra/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:22.09.2020.

Data ostatniej dużej aktualizacji:22.09.2020.

Strona internetowa http://mazowiecka.policja.gov.pl/wra/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,

  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Miejska Policji w Radomiu:

ul. 11 Listopada 37/59

adres poczty elektronicznej: karolina.karcz@ra.policja.gov.pl

47 701 35 51

Osobą odpowiedzialną jest post. Karolina Karcz koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KMP w Radomiu.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom.

Komenda Miejska Policji w Radomiu znajduje się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu mieszczącym się przy ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu.

Wstęp na teren możliwy jest przez dwa punkty kontroli dla samochodów:

- brama wjazdowa od ul. Chrobrego,

- brama wjazdowa od ul. Żwirki i Wigury,

 

dla osób pieszych furtki :

- od ul. 11-go Listopada,

- od ul. Chrobrego,

- z parkingu od ul. Żwirki i Wigury.

 

Wjazd pojazdów na teren KMP/KWP możliwy jest po wczytaniu posiadanej indywidualnej karty zbliżeniowej do czytnika zainstalowanego przy bramie wjazdowej. W przypadku jej braku wjazd może nastąpić po poinformowaniu za pomocą domofonu zainstalowanego przy bramie wjazdowej służby dozoru o przyczynach uzasadniających konieczność wjazdu zainteresowanego na teren KMP/KWP.

 

Obiekt Komendy Miejskiej Policji jest wyposażony w urządzenia kontroli dostępu. Wchodząc i wychodząc do obiektu należy każdorazowo wczytywać indywidualne karty zbliżeniowe, które są wydawane dla funkcjonariuszy i pracowników Policji.

 

Obsługa interesantów zewnętrznych:

Wejście do obiektu KMP Radom możliwe jest wyłącznie przez Recepcję. Wszyscy interesanci, wchodzący do obiektu po podaniu uzasadnionego celu przybycia,podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Osoby niepełnosprawne oraz pozostali interesanci, jeśli nie biorą udziału w szczególnych czynnościach do sprawy, obsługiwani są w pokoju dla interesantów mieszczącym się z prawej strony Recepcji.

Przed wejściem do budynku KMP nie ma  schodów ani podwyższonych progów.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie przy Recepcji.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W przypadku dojścia do windy istnieje konieczność asysty dla osoby niepełnosprawnej.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Radomiu nie ma wydzielonego miejsca do  parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Na teren Komendy Miejskiej Policji w Radomiu można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu nie ma tłumacza języka migowego ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line. Stanowisko tłumacza on-line znajduje się w pokoju do obsługi interesantów po prawej stronie Recepcji.Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Uwaga! Każde połączenie jest nagrywane. W przypadku braku zgody interesanta na nagrywanie nie można skorzystać z usługi.

 

 

 

 

Powrót na górę strony