Deklaracja dostępności - KPP w Sochaczewie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 22.09.2020

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wsc/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:01.10.2016.

Data ostatniej dużej aktualizacji:22.09.2020.

Strona internetowa http://mazowiecka.policja.gov.pl/wsc/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,

  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

ul. 1 Maja 10, 96-500 Sochaczew

adres poczty elektronicznej: prasowy.kppsochaczew@ra.policja.gov.pl

telefon: 47 70 553 10

faks: 47 70 552 271

Osobą odpowiedzialną jest mł. asp. Agnieszka Dzik - przewodnicząca zespołu ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie mieści się przy ul. 1 Maja 10, 96-500 Sochaczew.
Wstęp do budynku Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie możliwy jest wejściem głównym od strony ul. 1 Maja. Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich udostępniono łagodny podjazd do automatycznych drzwi głównych.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, przed bramą wjazdową dla pojazdów służbowych i pracowników, znajduje się parking dla interesantów na którym wydzielono dwa miejsca parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Przy recepcji znajduje się aparat telefoniczny z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Na wszystkich kondygnacjach budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Winda osobowa wjeżdża na wszystkie kondygnacje.

Wejście do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu, podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki;
  • numeru wydanej karty z nadrukiem INTERESANT.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji jednostki Policji.

Informujemy, że na teren Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Powrót na górę strony