Struktura Wydziału Ruchu Drogowego

Priorytety i zakres zadań WRD

Data publikacji 30.08.2021

NASZE PRIORYTETY:

 

  • Bezwzględne egzekwowanie jazdy z dozwoloną (bezpieczną) prędkością
  • Reagowanie na wykroczenie popełniane przez pieszych i rowerzystów
  • Reagowanie na wykroczenia godzące w bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
  • Przywrócenie znaczenia znaków „Przejście dla pieszych”
  • Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących
  • Kształtowanie właściwych relacji pomiędzy użytkownikami dróg, opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości.
  • Promowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym przy każdej okazji!!!!
 

Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy, między innymi:

1. ocena sposobu organizacji służby ruchu drogowego, identyfikowanie problemów, wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań naprawczych, a także monitorowanie jej efektywności

2. koordynowanie i nadzorowanie działań jednostek organizacyjnych Policji garnizonu mazowieckiego w zakresie organizacji i pełnienia służby ruchu drogowego

3. nadzorowanie działań z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń rejestrujących zachowania jego uczestników oraz w zakresie techniki drogowej i ekologii na drogach garnizonu mazowieckiego

4. nadzorowanie i obsługa systemu ewidencji wypadków i kolizji drogowych oraz ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

5. opiniowanie projektów organizacji ruchu lub jej zmian na drogach krajowych i wojewódzkich, a także wniosków o wykorzystanie dróg w sposób szczególny;

6. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym

7. nadzorowanie zagadnień związanych z ujawnieniem naruszeń przepisów w transporcie drogowym w zakresie przekazywania przez terenowe jednostki Policji właściwej dokumentacji do dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego

8. inspirowanie, koordynowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej w zakresie popularyzowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 
Powrót na górę strony