DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - KMP w Siedlcach

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Data publikacji 22.09.2020

Komenda Miejska Policji w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mazowiecka.policja.gov.pl/wsi/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:  22.09.2020.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  22.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,

  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

ul. 11 Listopada 37/59

adres poczty elektronicznej: rafal.sulecki@ra.policja.gov.pl

numer telefonu  47 701 30 39

 

Osobą odpowiedzialną jest kom. Rafał Sułecki specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Starowiejskiej 66 w Siedlcach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Dojazd do budynku Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach od ul. Starowiejskiej jest nieograniczony, nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej. Na terenie KMP Siedlce wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przed budynkiem na parkingu. Oznaczone znakiem pionowym i poziomym.

Budynek wyposażony jest w pochylnię dla niepełnosprawnych, czterobiegową, wyposażoną w dwie poręcze. Wjazd na pochylnię znajduje się od strony parkingu z chodnika. Wjazd na chodnik z poziomu parkingu z dwoma krawężnikami.

Wejście z pochylni do budynku stanowią dwie pary drzwi, dwuskrzydłowe, otwierające się na zewnątrz, bezprogowe. Z holu dojście do windy przez drzwi dwuskrzydłowe i dalej korytarzem.

W holu głównym na lewo od wejścia znajduje się Recepcja. Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Przy Recepcji znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Wejście do obiektu KMP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  •     danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  •     celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KMP.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający się do KMP wchodzą do obiektów KMP zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 66 wyłącznie przez recepcję KMP.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody i windy. Zapewniony jest dostęp na pierwszą kondygnację pochylnią dla osób niepełnosprawnych na pozostałe kondygnacje windą. Drzwi windy oznaczone są piktogramem. Tablica przyzywowa opisana alfabetem Brille’a.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu znajdującym się w głównym wejściu do budynku.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Na parterze znajduje się ogólnodostępna łazienka przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Drzwi oznaczone piktogramem otwierają się na zewnątrz. Drzwi są bezprogowe. Zamontowano dwa uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych przy misce ustępowej, oba uchylne.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

 

 

Powrót na górę strony