Zakres działalności KPP w Sokołowie Podlaskim

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KPP W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Data publikacji 06.09.2023

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do zadań Policji należy m.in.:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia,

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

5) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

7) współdziałanie z policjami innych państw.

 

Komendant Powiatowy Policji  jest organem administracji rządowej na obszarze województwa właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległy Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu.

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim jest przełożonym policjantów na terenie powiatu sokołowskiego. Zadania swoje wykonuje wraz z zastępcą przy pomocy podległych mu jednostek i komórek organizacyjnych, których szczegółowe zadania określa regulamin. Na terenie powiatu sokołowskiego znajdują się  3 posterunki policji.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim znajduje się przy ul. Wolności 50 w Sokołowie Podlaskim. Mają do niego dostęp osoby z niepełnosprawnościami.

Powrót na górę strony