Dokumenty do pobrania

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP w Sokołowie Podlaskim

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim:

- adres: ul. Wolności 50, 08-300 Sokołów Podlaskim,

 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim sprawuje

Administratora bezpieczeństwa informacji:

 • adres mailowy: jaroslaw.kacprzyk@ra.policja.gov.pl
 • adres: ul. Wolności 50, 08-300 Sokołów Podlaski

Zastępca Administratora bezpieczeństwa informacji:

 • Adres mailowy: magdalena.kozłowska@ra.policja.gov.pl
 • adres: ul. Wolności 50, 08-300 Sokołów Podlaski

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

 

W KPP w Sokołowie Podlaskim dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

 

Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

- celach przetwarzania,

- podstawach prawnych przetwarzania,

- osobach, których dane są przetwarzane,

- odbiorcach danych,

- okresach przechowywania,

zamieszczono zgodnie z właściwością  komórek organizacyjnych KPP w Sokołowie Podlaskim.

 

4. Odbiorcy danych osobowych.

 

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane 

osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 

 •  prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 •  prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
 •  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 •  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

Pliki do pobrania

 • 18.5 KB
 • 17.5 KB
Powrót na górę strony