Deklaracja dostępności - KPP w Wyszkowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 22.09.2020

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do przedmiotowej strony Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:01.10.2016.

Data ostatniej dużej aktualizacji:22.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,

  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji KPP w Wyszkowie:

ul. T. Kościuszki 13

adres poczty elektronicznej: prasowy.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl

tel. 47 704 62 09

Osobą odpowiedzialną jest kom. Damian Wroczyński - Oficer Prasowy KPP w Wyszkowie.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 07-200 Wyszków

Wstęp na teren Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie możliwy jest wyłącznie od strony ul. Tadeusza Kościuszki. Punkt wyposażony jest w bramę wjazdową zabezpieczoną rogatką sterowaną ze stanowiska dyżurnego oraz przejścia dla osób pieszych, które umożliwia wjazd na teren jednostki również dla osób niepełnosprawnych. 

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie brak jest miejsca parkowania dostosowanego do zaparkowania przez osoby niepełnosprawne. Jednakże bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie znajdują się 2 miejsca postojowe oznakowane białą kopertą. Z tych miejsc mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, którym po kontakcie telefonicznym z dyżurnym jednostki (tel. 47 704 62 00) zostanie zapewniony wjazd samochodem na teren KPP w Wyszkowie przez bramę od strony ul. T. Kościuszki.

Budynki administracyjne A i B stanowią integralną całość. Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych rampą podjazdową budynku A.  W budynku A komunikacja pionowa dostępna jest windą z poziomu wejścia do budynku. Do pomieszczeń administracyjnych budynku A zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Do budynku B – brak dostępu dla osób niepełnosprawnych - schody. Budynek A i B nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Garaże i warsztat samochodowy (budynek C i D) – zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu (budynki parterowe). Budynki nie został wyposażone w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie nie ma tłumacza języka migowego, natomiast jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Wejście do Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu, podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy dyżurny policjant zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji jednostki Policji.

Powrót na górę strony