Aktualności

NABÓR DO POLICJI NA MAZOWSZU NA 2018 ROK

Data publikacji 20.05.2018

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęcia do służby w Policji na 2018r. dla garnizonu mazowieckiego. Osoby zamieszkujące na terenie powiatu lipskiego zainteresowane przyjęciem do służby w Policji, mogą składać dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku przy ul. Spacerowej 31A ( Zespół Kadr i Szkolenia) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 Informacja pod numerem telefonu (0 48) 3784 230

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku:

·         21 maja 2018 r.           – 20 osób                           

·         2 lipca 2018 r.                – 25 osób

·         24 września 2018 r.      – 55 osób

·         27 grudnia 2018 r.         – 80 osób

 

w następujących jednostkach:

 

·         Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku,

·         Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

 

Komendach Miejskich Policji w:

·         Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

 

Komendach Powiatowych Policji w:

BiałobrzegachCiechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

·         obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

·         nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

·         korzystający z pełni praw publicznych

·         posiadający co najmniej średnie wykształcenie

·         posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

·         dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE w  Komendzie  Miejskiej / Powiatowej  Policji  lub  w  Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64)

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

·         podanie o przyjęcie do służby w Policji

·         wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

·         kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

·         kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów   

·         pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

 

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

·         dowód osobisty,

·         książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

·     wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

·     wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

·         tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

·         uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,

·         uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia łodzi  motorowej,

·         prawo jazy kat. „A” lub „C”.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

        Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

z siedzibą w RADOMIU

Powrót na górę strony