Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Lipsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wli/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wsz/.

Data publikacji strony internetowej: 2016.02.29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

 

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Lipsku:

ul. Spacerowa 31A

adres poczty elektronicznej:jaroslaw.stepien1@ra.policja.gov.pl

telefon 47 7028 208

Osobą odpowiedzialną jest nadkomisarz Jarosław Stępień, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Lipsku.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji Lipsku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Spacerowej nr 31 A w Lipsku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane poza ogrodzeniem KPP przy ul. Spacerowej i Bibliotecznej.

Do wejścia głównego prowadzą schody (4 stopnie po 14cm) od strony ulicy Bibliotecznej. Po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla wózków osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Drzwi wejściowe mają szerokość 90cm z dodatkowym otwieranym skrzydłem o szerokości 25 cm. Po otwarciu szerokość wejścia wynosi 115cm.

Przy drzwiach głównych na wysokości 140 cm znajduje się dzwonek przywoławczy.

W dolnej części głównych drzwi znajduje się metalowy próg o wysokości 3 cm i szerokości 115 cm. Za wejściem głównym w odległości 200 cm znajdują się drzwi wejściowe na klatkę schodową o szerokości 90cm z dodatkowym otwierającym się skrzydłem szerokości 15 cm. Po otwarciu drzwi na klatkę schodową szerokość wejścia wynosi łącznie 115 cm

Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się pomieszczenie dyżurnego jednostki. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej;

 

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KPP.

Interesanci wchodzący do obiektów KPP mogą być sprawdzeni przy użyciu ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni na poziomie „O” w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu.

W budynku nie ma windy.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

Posterunek Policji w Ciepielowie

Posterunek Policji w Ciepielowie znajduje sie prz ul. Czachowskiego 1. Budynek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie. Posiada osobne wejscie od strony wschodniej. Posterunek umiejscowiony jest na tzw. wysokim parterze. Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Przed wejściem znajduje się kolejna tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Do wejścia głównego prowadzą schody ( 8 stopni po 18cm ).Schody wyposażone są jedynie w barierkę bezpieczeństwa o wysokości 100cm. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Brak jest możliwości wjazdu do Posterunku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Parking dla pojazdów interesantów jest wzdłuż budynku Urzędu Gminy. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Posterunku.

W budynku nie ma windy.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 10:00 do 14:00 przez Kierownika Posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Lipsku oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku posterunku.

 

Posterunek Policji w Siennie

Posterunek Policji w Siennie znajduje sie prz ul. Rynek 36/40. Budynek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy w Siennie. Posterunek umiejscowiony jest na parterze. Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Przed wejściem znajduje się kolejna tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Do wejścia głównego prowadzą schody ( 2 stopnie po 14 cm ). Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Brak jest możliwości wjazdu do Posterunku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość 155 cm.

Za wejściem głównym jest duży hol. W odległości 10 m od drzwi głównych znajdują się drzwi wejściowe do Posterunku Policji o szerokości 90cm z dodatkowym otwierającym się skrzydłem szerokości 70 cm. Po otwarciu drzwi na klatkę schodową szerokość wejścia wynosi łącznie 160 cm

Parking dla pojazdów interesantów jest wzdłuż budynku Urzędu Gminy. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Posterunku.

W budynku nie ma windy.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 10:00 do 14:00 przez Kierownika Posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Lipsku oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku posterunku.

Powrót na górę strony