Nabór do służby w Policji - zmiana terminu naboru - Aktualności - KPP w Łosicach

Aktualności

Nabór do służby w Policji - zmiana terminu naboru

Data publikacji 29.03.2019

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2019 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2019 roku:

• 7 marca 2019 r.

• 21 maja 2019 r.

• 16 lipca 2019 r.

• 2 września 2019 r.

• 7 listopada 2019 r.

• 30 grudnia 2019 r.

w następujących jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku, 

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu, 

Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach, a także 

Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

• nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

• korzystający z pełni praw publicznych • posiadający co najmniej średnie wykształcenie

• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek w godz. 9 00 - 18 00 oraz w środę i czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64) NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

• podanie o przyjęcie do służby w Policji

• wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

• kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów

• pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z dnia 4 maja 2016 r.).

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

• wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

• wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

• tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

• uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

• uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

• prawo jazy kat. „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

z siedzibą w RADOMIU

insp. Tomasz Michułka

 
Powrót na górę strony