Ochrona Danych Osobowych RODO

Data publikacji 29.04.2022

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim;

adres: ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim sprawuje:

Inspektor Ochrony Danych – Anna Kluczek;

adres: ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki;

e-mail: iod.kppmakowmaz@ra.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

W KPP w Makowie Mazowieckim dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

- celach przetwarzania;

- podstawach prawnych przetwarzania;

- osobach, których dane są przetwarzane;

- odbiorcach danych;

- okresach przechowywania, zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KPP w Makowie Mazowieckim.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych;

- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem;

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

Powrót na górę strony