Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://mazowiecka.policja.gov.pl/wml/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2008.06.19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2012.04.17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;
mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020.09.21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Mławie:

ul. H. Sienkiewicza 2

adres poczty elektronicznej: anna.pawlowska@ra.policja.gov.pl

telefon 47 703 64 11

Osobą odpowiedzialną jest asp.szt Anna Pawłowska koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Mławie.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Mławie, znajduje się na ul. Sienkiewicza 2, 06-500 Mława. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną oraz napisem „POLICJA” nad głównym wejściem. Teren od frontu budynku (ul. Sienkiewicza) nie jest ogrodzony.

Do wejścia głównego prowadzą schody (3 stopnie). Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W przedsionku, po prawej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie recepcji z oknem opatrzonym urządzeniem, służącym do komunikowania się z interesantami.

Po lewej stronie od wejścia do budynku znajduje się pomieszczenie poczekalni.

Do okna recepcji oraz poczekalni prowadzą schody ( 3 stopnie). Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Komenda Powiatowa Policji w Mławie swoim interesantom- osobom niesłyszącym, zapewnia bezpłatny dostęp do świadczeń tłumacza z zakresu języka migowego. Bliższe informacje znajdują się w zakładce strony BIP KPP w Mławie : Informacja dla osób niesłyszących.

Komenda Powiatowa Policji w Mławie zapewnia niesłyszącym interesantom kontakt za pomocą wiadomości SMS/ MMS, nr tel. 797 017 453

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Mławie jest 2-piętrowy. Na każdą z kondygnacji prowadzą schody.  Piętra budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma wind.

Na parterze budynku  zlokalizowano pokoje dzielnicowych.

Wejście do obiektu  możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Na terenie KPP w Mławie, interesanci poruszają  się pod opieką policjanta lub pracownika cywilnego. Interesanci, przebywający w budynku poruszają się wyłącznie w obecności policjantów lub pracowników cywilnych KPP w Mławie.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KPP.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku oraz jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Mławie znajdują się cztery podległe posterunki Policji, w których odbywa się przyjmowanie interesantów:

 

Posterunek Policji w Strzegowie

Posterunek Policji w Strzegowie znajduje się przy Palcu Wolności 32, 06-445 Strzegowo.
Posterunek umiejscowiony jest w budynku, będącym siedzibą Urzędu Gminy w Strzegowie. Do Posterunku Policji w Strzegowie prowadzi oddzielne wejście z ulicy, po lewej stronie budynku. Nad drzwiami wejściowymi znajduje się tablica informacyjna „POSTERUNEK POLICJI W STRZEGOWIE”.

Teren wokół budynku nie jest ogrodzony.

Do wejścia prowadzą schody (7 stopni). Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Przed wejściem do posterunku nie ma parkingu. Interesanci korzystają z parkingu, zlokalizowanego wokół Urzędu Gminy w Strzegowie, gdzie wydzielone zostały dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze i pomieszczenia posterunku nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

W pomieszczeniach posterunku Policji nie ma toalety dla interesantów.

Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci, przebywający w pomieszczeniach posterunku, poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariuszy Policji.

Do pomieszczeń posterunku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W posterunku ani jego okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W posterunku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Przyjmowanie interesantów odbywa się w dni robocze, w  godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Posterunek Policji w Wieczfni Kościelnej

Posterunek Policji w Wieczfni Kościelnej znajduje się  pod adresem 06-513 Wieczfnia Kościelna 48.
Posterunek umiejscowiony jest w budynku, będącym siedzibą Urzędu Gminy w Wieczfni Kościelnej. Do posterunku Policji prowadzi oddzielne wejście, po prawej stronie budynku od strony głównej ulicy. Przed wejściem, na froncie budynku,  znajduje się tablica informacyjna „POSTERUNEK POLICJI W WIECZFNI KOŚCIELNEJ”.

Teren wokół  budynku jest ogrodzony. Prowadzą do niego dwie furtki od strony głównej ulicy. Przy każdej z dwóch furtek znajdują się 3 stopnie, niedostępne dla osób poruszających się na wózku.

Po lewej stronie budynku, w bocznej ulicy znajduje się trzecia furtka z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oddalona o 6 metrów od głównej ulicy.  

25  metrów dalej, w bocznej ulicy po lewej stronie budynku, znajduje się brama wjazdowa na parking dla interesantów posterunku i Urzędu Gminy.

Do drzwi wejściowych posterunku prowadzi podjazd, po którym mogą się poruszać osoby na wózku. Wejście prowadzi do przedsionka.

Korytarze i pomieszczenia posterunku nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

W posterunku znajduje się toaleta, nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci, przebywający w pomieszczeniach posterunku, poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariuszy Policji.

Do pomieszczeń posterunku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W posterunku ani jego okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W posterunku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Przyjmowanie interesantów odbywa się w dni robocze, w  godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Posterunek Policji w Szreńsku
Posterunek Policji w Szreńsku  znajduje się  przy Placu Kanonicznym 10, 06-550 Szreńsk.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku, będącym siedzibą Urzędu Gminy w Szreńsku. Do posterunku Policji prowadzi oddzielne wejście, po prawej stronie budynku od strony Pl. Kanonicznego. Na froncie budynku, po prawej stronie znajduje  się tablica informacyjna „POSTERUNEK POLICJI W SZREŃSKU”.

Teren przed budynkiem i wejściem do posterunku nie jest ogrodzony.

Przed budynkiem znajduje się parking publiczny, bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Do drzwi wejściowych posterunku prowadzą  schody (3 stopnie), niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korytarze i pomieszczenia nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku.
W posterunku znajduje się toaleta, nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci, przebywający w pomieszczeniach posterunku, poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariuszy Policji.

Do pomieszczeń posterunku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W posterunku ani jego okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W posterunku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Przyjmowanie interesantów odbywa się w dni robocze, w  godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Posterunek Policji w Szydłowie

Posterunek Policji w Szydłowie znajduje się przy ul. Mazowieckiej 62, 06-516 Szydłowo.

Do posterunku Policji prowadzi wejście, które znajduje się z boku budynku, po lewej  stronie. Na froncie budynku, po lewej stronie od ul. Mazowieckiej znajduje się niebiesko – biały neon z napisem „POLICJA”. Obok drzwi wejściowych do posterunku, po prawej stronie znajduje  się tablica informacyjna „POSTERUNEK POLICJI W SZYDŁOWIE”.

Teren wokół budynku nie jest ogrodzony.

Przed budynkiem znajduje się teren gruntowy, gdzie można zaparkować pojazd, nie ma wydzielonych miejsc parkingowych.

Do drzwi wejściowych posterunku prowadzi  podjazd z chodnika od ul. Mazowieckiej.

Korytarze i pomieszczenia posterunku nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku.

W posterunku znajduje się toaleta, nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci, przebywający w pomieszczeniach posterunku, poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariuszy Policji.

Do pomieszczeń posterunku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W posterunku ani jego okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W posterunku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Przyjmowanie interesantów odbywa się w dni robocze, w  godzinach od 8.00 do 16.00.

Punkty przyjęć interesantów, obsługiwane przez dzielnicowych.

Komenda Powiatowa Policji w Mławie dysponuje dwoma miejscami przyjęć interesantów. Punkty obsługiwane są przez dzielnicowych z danego rejonu, w wyznaczone dni tygodnia i godziny.

Punkt przyjęć interesantów  w Lipowcu Kościelnym znajduje się w budynku Urzędu Gminy, pod adresem 06-545 Lipowiec Kościelny 213.
Przyjęcia interesantów odbywają się w pokoju nr 3, usytuowanym na pierwszym piętrze budynku. Do budynku oraz  punktu przyjęć interesantów prowadzą schody. Pomieszczenie nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przed wejściem do pokoju znajduje się tablica informacyjna, zawierająca stopień, imię i nazwisko  dzielnicowego oraz dane kontaktowe.

Funkcjonariusz nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Informacje o dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym znajdują się TUTAJ.

Przyjmowanie interesantów przez dzielnicowego odbywa się w poniedziałki i czwartki, w  godzinach od 13.00 do 15.00.

 

Punkt przyjęć interesantów w Wiśniewie,

znajduje się w siedzibie Straży Gminnej w Wiśniewie, pod adresem 06-521 Wiśniewo 81.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pomieszczeniu, na parterze budynku.

Budynek nie jest ogrodzony.

Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika i jest dostępne  dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Funkcjonariusz nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do pomieszczenia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.W budynku ani jego okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W pomieszczeniu nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów, bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Przyjmowanie interesantów przez dzielnicowego odbywa się w poniedziałki i czwartki, w  godzinach od 13.00 do 15.00.

 

Powrót na górę strony