RODO

Data publikacji 26.04.2022

Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. Urz. UE.L nr 119,str.1) dalej "RODO" , dochowując warunków w nich zawartych informujemy, że :

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Miejski Policji
  w Płocku adres: Al. Kilińskiego 8, 09-400 Płock;
 2. W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku nad prawidłowych przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych:

  Katarzyna Lipińska

           ul. Kilińskiego 8, 09-400 Płock

           adres e-mail: iod.kmpplock@ra.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

 • celach przetwarzania,
 • podstawach prawnych przetwarzania,
 • osobach, których dane są przetwarzane,
 • odbiorcach danych,
 • okresach przechowywania
  zamieszczono zgodnei z właściwością komóek organizacyjnych KMP w Płocku.

4.  Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Powrót na górę strony